سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روشنک رضایی کلانتری –
مهناز جعفری –

چکیده:

سابقه و هدف: هیدروکربنهای نفتی یک دسته از آلاینده های خطرناک محیط هستند که براساس فعالیتهای مختلف در محیط زیست متجمع می یابند. یکی از اجزای ترکیبات نفتی، هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای هستند که مشکلات زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده اند. در این تحقیق تجزیه زیستی آنتراسن با استفاده از ۴ گروه باکتری درنمونه های آبی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روشا: به منظور بررسی توانایی تجزیه زیستی، آنتراسن سه نوع باکتری خالص به نامهای مایکوباکتریوم لاکتیکوم (لیمویی)، اسید و کاز اناس (سفید) اسفینگوموناس پارایوسیموبیلیس (کرم) و مخلوط این باکتریها به محیط کشت غنی سازی تلقیح شد و آنتراسن بعنوان نماینده هیدروکربونهای چند حلقه ای به این محیط اضافه شد. غلظت اولیه آنتراسن ۱۰ میلی گرم بر لیتر بود. نتایج: در بین باکتریهای مورد استفاده مخلوط آنها بهترین راندمان را داشته و باکتری اسیدووکازاناس در مقابل عوامل محیطی حساس تر بود، جمعیت میکروبی نیز افزایش پیدا کرده و در مواردی به علت کمبود سوبسترا کاهش یافت درصد حذف در همه موارد در روز آخر به ۹۰ درصد رسید. آنچه مهم است جمعیت فعال تجزیه کننده آنتراسن در همه نمونه ها می باشد که افزایش یافت و پس از مدتی این افزایش هم در تعداد جمعیت میکروبی و هم در میزان تجزیه آنتراسن مشاهده شد. استنتاج: نتایج این تحقیق نشان داد که مخلوط باکتریهای ایکو باکتریوم لاکتیکوم، اسید و وکازاناس و اسفیگوموناس پارایوسیموبیلیس نسبت به خالص آنها نتیجه بهتری در حذف آنتراسن از محیط مایع دارند.