سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعیم بنی سعید – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب -کارشناس شرکت مهندسین مشا
نعمت الله جعفرزاده – دکترای مهندسی بهداشت محیط – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز
فرامرز ترکیان – دکترای مهندسی محیط زیست – مدیر پروژه پژوهشکده محیط زیست پژوهشگاه صنع
غازی عیدان – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست – رئیس اسبق(بازنشسته) پژوهشکده محیط زیس

چکیده:

شناورسازی با استفاده از تفاوت وزن مخصوص بین جامدات یا مایعات به صورت قطرات کوچک معلق با مایعات بوده و در مقایسه با عملیات ته‌نشینی ، روش جداسازی جامد – مایع یا مایع – مایع بر اساس وزن مخصوص ظاهری یا حقیقی ذرات می باشد. در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه نیمه صنعتی کارایی این سیستم در حذف مواد آلی در تصفیه خانه‌هایی که از آب کارون تغذیه می‌شوند سنجیده شده است.
اهداف اصلی این تحقیق شامل بررسی راندمان حذفترکیبات مواد آلی در سیستم DAF(Dissolved Air Flotation ) از آب رودخانه بوده است.
نتایج تحقیق بیان می دارد که دامنه تغییرات راندمان حذف کل کربن آلی در پایلوت DAF بین ۱۳ تا ۸۲ درصد با میانگین ۴۴ درصد بوده که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین میزان بازدهی حذف TOCبا میزان غلظت TOC ورودی به سیستم است. با توجه به فراتر از حد مجاز نبودن این پارامتر در طول دوره تحقیق، می توان راندمان حذف TOC را قابل قبول قلمداد کرد چنانکه در این میزان نیز در مواردیبیش از ۸۰ درصد حذف مواد آلی رخ داده است.
لذا استفاده از این سیستم جهت تولید آب با کیفیت بهتر در تصفیه آب رودخانه کارون بعنوان فرآیند تکمیلی توصیه گردید.