سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری
توحید رحمانزاده صوفیانی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

نیترات از جمله عوامل آلاینده منابع آبی محسوب می شود که در سالهای اخیر به لحاظ گسترش کشاورزی و فعالیتهای انسانی میزان متوسط ان رو به افزایش است. متداول ترین فرآیندهای جداسازی نیترات فرآیند دنیتریفیکاسیون و استفاده از رزین های تعویض یونی می باشد. ه دف از این تحقیق اندازه گیری میزان حذف نیترات توسط ستون رزین تبادل آنیونی و بررسی اثر شایط مختلف در میزان جذب نیترات توسط رزین می باشد. روش تحقیق: در این تحقیق تعداد ۲۵۰ نمونه از ستون تبادل آنیونی و ۵۰ نمونه طی آزمایشات ناپیوسته (Batch) مورد بررسی قرار گرفت و میزان نیترات باقیمانده توسط روش بروسین و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر Coleman Model-35 طبق روش استاندارد اندازه گیری شد و داده های حاصله با کمک نرم افزار Eccel بصورت منحنی رسم گردید. نتایج: در آزمایشات ستون تبادل یونی با افزای غلظت ورودی از ۵۰ mg/L به ۵۰۰ mg/L نیترات بر حست N حجم آب عبوری از ستون تا فاررسیدن نقطه شکست از ۳۶۰ BV به ۱۵ BV تقلیل یافت و در آزمایش (Batch) در محدود زمانی ۰/۵ الی ۱۲ دقیقه و در محدوده ۴/۳۸ PH الی ۱۰ تغییرات محسوسی در جذب رزین آنیونی مشاهده نشد با افزایش وزن رزین میزان جذب افزایش یافت و با افزایش غلظت محلول در تماس با رزین از ۱۰۰ الی ۵۰۰۰ mg/L برحسب N درصد حذف با یک آهنگ تقریباً منظمی کاهش یافت. بحث و نتیجه گیری: بطور کلی رزن آنیونی قوی در یک محدوده وسیع از PH و رزین نوع ضعیت در یک محدوده کوچکی از PH مناسب هستند. نتایج آزمایشات فرضیه عملکرد رزین های آنیونی قوی را در محدوده وسیعی از PH تأئید نمود و در آزمایشات ستون با افزایش غلظت ورودی ظرفیت رزین در جذب نیترات به میزان قابل ملاحظه ای کاهش و رزین زودتر به نقطه شکست رسید. علت این امر احتمالاً اشباع سریع مکانهای جذب به دلیل افزایش میزان بارگذاری روی ستون می باشد.