سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه هوشنگی کندری – کارشناس بهداشت محیط
سمیه فاضلی فارسانی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

خوردگی بر اساس یک واکنش فیزیکیشیمیایی بین یک ماده و محیط اطراف آن انجام می گیرد و به تغییر خواص آن ماده منجر می گردد. در این فرایند چندین فاکتور شیمیایی، الکتریکی، فیزیکی و بیولوژیکی تأثیر دارند. این فرایند به طور کلی فرایند زیان آوری است که اثرات سوء زیادی بر بهداشت و سلامت شهروندان و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فنی و مهندسی و زیباشناختی دارد. در این تحقیق به منظور تعیین پتانسیل خوردگی در آب انتقالی به شهرضا، پارامترهای دما PH، سختی کلسیم، قلیائیت و TDS در ۲۷ نمونه ای که در مدت ۲ ماه از دهم آذر ۱۳۸۳ تا دهم بهمن ۱۳۸۳ از محل مورد نظر برداشت شده بود مورد سنجش قرار گرفت و بر اساس مقادیر این پارامترها اندیسهای خوردگی لانژلیه، رایزنر، خوردگی و پورکوریوس محاسبه شد. پس از انجام بررسی های لازم اطلاعات زیر به دست آمد: میانگین اندیس لانژلیه در نمونه های آب ۰/۴۷۲- است که این مقدار در همه نمونه ها پائین تر از خط متعادل است.میانگین اندیس رایزنر ۸/۶۸۴ می باشد که میانگین این اندیس در همه نمونه ها بالاتر از خط تعادل است. میانگین اندیس تهاجمی ۱۱/۸۸۶ است مقادیر اندیس تهاجمی در تعدادی از نمونه ها پائین تر از خط تعادل و ۷ نمونه بالاتر از خط تعادل قرار دارد.میانگین اندیس پورکوریوس ۸/۷ می باشدو مقادیر محاسبه شده اندیس پوکوریوس در همه موارد بالاتر از خط تعادل قرار دارد. مقایسه نتایج به دست آمده از محاسبه این اندیس ها با جداول موجود برای تفسیر آنها نشاندهنده خورنده بودن آب انتقالی به شهرضا است. همچنین مقایسه میانگین پارامترهای کیفی اندازه گیری شده در این آب با مقادیر استاندارد نشان می دهد که همه پارامترها (به جز قلیائیت) در حد استانداردهای تعیین شده می باشند و تنها قلیائیت بالاتر از حد استاندارد است.