سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین ابراهیمی – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه امور ایمنی و بهداشت کار
حسینعلی حکیمی – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه امور ایمنی و بهداشت کار
عصمت اسمعیل زاده – رفسنجان ، مجتمع مس سرچشمه امور تحقیقات و مطالعات
عبدالحسین خامس پناه – رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه امور ایمنی و بهداشت کار

چکیده:

بواسطه فعالیت کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه طبق طرح ، ۱۳۶/۰۰۰ متر مکعب در ساعت گاز از دودکش کوره های ریورب و ۱۶۳/۰۰۰ متر مکعب بر ساعت از کوره های کنورتر خارج می شود. (در دمای صفر درجه سلسیوس و فشار یک اتسمفر) که SO2 به ترتیب ۲/۶% و ۴/۸% این گازها را تشکیل می دهد. اثرات ناشی از گاز SO2 بر محیط زیست می تواند باعص صدمه مستقیم به گیاهان، ایجاد بارانهای اسیدی و بالا رفتن PH خاک و نهایتا از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه و همچنین بروز عوارض مختلف در انسان، خوردگی فلزات ساختمان ها و تجهیزات، سنگهای ساختمانی و غیره گردد. در این طرح به منظور اندازه گیری غلظت گاز SO2 در اطراف مجتمع پس از ساخت دستگاه جاذب گاز SO2، با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه، نقشه استقرار واحدهای صنعتی و اطلاعات هواشناسی ۵ ایستگاه در مسیرهای اصلی و فرعی وزش باد و در فواصل مختلف از دودکشهای ذوب (محل نشت گاز SO2) انتخاب و روش های مختلف نمونه برداری و اندازه گیری گاز SO2 بررسی و پس از انتخاب روش مناسب غلظت گاز فوق در این ایستگاه ها به صورت شبانه روزی (یک روز در هفته) به مدت یکسال ازتاریخ بهمن ۷۸ تا بهمن ۷۹ اندازه گیری و اطلاعات هواشنای به صورت روزانه ثبت گردید. درحالتعدم وزش باد غلظت آلودگی با افزایش دما و همچنین افزایش فاصله از منبع آلودگی کاهش نشان داد. در زمانی که سرعت وزش باد مخالف سفر بود تغییرات غلظت گگاز SO2 در هر ایستگاه بهسه عامل دما، سرعت وجهت وزش باد بستگ یداش. با تفکی داده هایی که دارای جهت یکسان بودند تغییرات غلظت گاز بر حسب دو عامل دما و سرعت باد بدست آمد. بیشترین غلظت اندازه گیری شده به ترتیب مربوط به ایستگاه های ۵، ۴، ۱، ۲و۳ بود. از این رو بیشترین آلودگی در بخش شمال شرقی مجتمع و در محل ایستگاه های ۵و۱ اندازه گیری شد با توجه به متوسط غلظت آلودگی در فصول مختلف بیشترین غلظت به ترتیب مربوط به فصلهای زمستان، بهار ، پائیز و تابستان بود. متوسط سالیانه غلظت آلودگی در ایستگه های مختلف ppb170-60 برآورد گردید که در کل ایستاه ها بالاتر از حد مجاز متوسط استاندارد سالیانه (ppb30) بود.