سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شفیعی – اورژانس اصفهان – ستاد هدایت و اطلاع رسانی
عباس حدادپور – اورژانس اصفهان – ستاد هدایت و اطلاع رسانی
رضا اطمینانی – اورژانس اصفهان – ستاد هدایت و اطلاع رسانی

چکیده:

با گذشت ۱۰ روز از ورود مصدومین زلزله بم به مراکز درمانی استان اصفهان و بهبود نـسبی اکثریـت آنهـا بـه منظـور سنجش کیفیت خدمات درمانی استان و همچنین سنجش اثر بخشی فرایند اعزام و کیفیت استاندارد های فوریت هـای پزشـکی استان تصمیم گرفتیم به انجام یک مطالعه کیفی در مورد مصدومین منتقل شده از مراکز درمانی استان به نقاهتگـاه بهزیـستی بپردازیم .
مواد و روشها : این مطالعه یک مطالعه توصـیفی ، تحلیلـی و کـاربردی Cross Sectional اسـت . ابـزار مطالعـه ، پرسـشنامه رضایت سنج شامل ۱۵ سوال در مورد عوامل ایجاد کننده رضایت در این مصدومین است . نمونه گیری به روش تصادفی صورت گرفت . نمونه مورد مطالعه شامل ۲۰۰ بیمار که از مراکز درمانی اصفهان پس از بهبود نسبی به نقاهتگاه بهزیستی منتقل شـده
بودند می شد . جهت آنالیز اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده گردید . نتایج : در نگرش کلی ۹۹/۱ درصد از مصدومین از کیفیت خدمات راضی بودند ، که درصد رضایت بیمـاران از عوامـلسـازنده رضایت به تفکیک مهم ترین این عوامل عبارتند از : ۹۷/۵ درصـد از زمـان انتظـار در فرودگـاه ، ۹۲ درصـد از نحـوه انتقـال از فرودگاه به مراکز درمان ی ، ۹۲/۸ درصد از اقدامات انجام شده در حین اعزام ، ۹۸/۲ درصد از حضور به موقـع و ارتبـاط صـحیح پزشک و پرستار و سایر پرسنل جهت انجام اقدامات فوری ، ۸۲/۹ درصد از نقش مددکاری اجتماعی ، ۹۴/۶ درصـد از امکانـات رفاهی مراکز درمانی ، ۹۴/۵ درصد ار رعایت اصول بهداشتی ، ۹۱/۵ درصد از نحوه برقراری ارتباط بـا بـستگان اظهـار رضـایت نمودند .
بحث و نتیجه گیری : براساس مطالعه انجام شده مشخص شد که بیشترین رضایتمندی ها مربوط بـه اقـدامات درمـانی انجـام شده در بدو ورود به مراکز درمانی ، حضور به موقع تیم درمانی ، نحوه برخورد تـیم درمـانی و زمـان انتظـار در فرودگـاه بـود ، همچنین بیشترین نارضایتی ها مربوط به نقش مددکاری اجتماعی و نحوه ارتباط با اقوام بود .