سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کتایون اسمعیلی –
سوسن حیدرپور –
مرضیه کبودی –
فرشته مهدی آبادی –

چکیده:

زیباترین جلوه های عشق از کانون گرم خانواده هنگام عقد پیوند زناشویی بین زن و مرد آغاز میشود . ازدواج یکی از پیچیده ترین اتفاقات زندگی است که در فرهنگ ما از تقدیس نیز برخورد است و یکی از مسائل مؤثر بر ارتقاء کیفی این پیوند رضایت جنسی است . سازگاریزناشویی بر کیفیت عملکرد والدینی طول عمر میزان سلامتی رضایت از زندگی میزان احساس تنهایی رشد و تربیت فرزندان روابطاجتماعی میزان مقاربت دردناک و گرایش به انحراف اجتماعی تاثیر دارد . لذا بر آن شدیم تا به بررسی رضایت جنسی در کارکنان زن تیم بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بپردازیم .مواد و روشها : تحقیق به مقطعی بر روی ۷۴ نفر از زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی انجام شد که نمونه ها به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قستمی استفاده شد بخش اول شامل خصوصیاتی از قبیل سن سطح تحصیلات شغل تعداد حاملکی و فرزندان زنده وضعیت مسکن اتاق خواب و حمام وضعیت اقتصادی خانواده وضعیت و موقعیت همسر نمونه ها راههای کسب اطلاعات جنسی در زوجین سن یادگیری مسائل جنسی گذارندن دورهای اموزشی در این مورد و رضایت متقابل ذوجین نسبت به مسائل زوجین و تمایل به برقراری ارتباط از سوی زنان بود . قسمت دوم پرسشنامه شامل سؤالاتی در مورد برقراری روابط زناشویی در چهار مرحله آماده سازی تهییج ارگاسم و برگشت که توسط نمونه ها پاسخ داده شد ومقیاس اندازه گیری لیکرت جهت بررسی پاسخها مورد استفاده قرار گرفتامروزه مراقبین بهداشتی و فراهم کنندگان سلامت مددجویان این جنبه مهم از زندگی فرد یعنی مسائل مربوط به رضایت جنسی او را نادیده انگاشته و حتی با وجود دارا بودن مهارتهای لازم محدویت زمانی بی علاقگی و ناتوانی را بهانه قرار داده از ایفای نقش خود در تشخیص و ارزیابی اختلالات جنسی و حتی ارجاع بیمار به متخصصین سر باز می زنند لذا با توجه به گستردگی مسئله و اهمیت آن انجام پژوهشهایی جهت تعیین محتوا زمان و مکان آموزش و آموزش دهنده پیشنهاد می گردد