سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر نوحی بزنجانی – کارشناس بهداشت پرتوها – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

یکی از عوامل زیان آور و خطرناک درمحیط کار پرتو هاییونساز می باشد که می تواند خطرات جدی برای کارکنان مردم – محیط زیست و نسلهای آینده به همراه داشته باشد. لذا آگاهی وشناخت این اثرات، حدود مجاز و روشهای حفاظت دربرابر این پرتوها می تواند نقش مهمی در جلوگیری از خطرات آنها ایفا کندیکی از موارد خیلی مهم امر استفاده از لوازم حفاظت فردی جهت پرتوکاران وبیماران، پایبند بودن پرسنل به استفاده از آنها و رعایت مقررات مرتبط می باشد پس بررسی چگونگی رعایت مقررات حفاظت فردی که منجر به ایجاد رفتارهای صحیح وکم شدن خطرات پرتوها می گردد امری ضروری است. روش بررسی : ابتدا تعدادی از کارکنان مراکز پرتودهی تشخیصی و تعدادی از مراجعین انتخاب و طبق محاسبات آماری نمونه ها انتخاب شدند وسپس وضعیت مراکز پرتودهی از نظر داشتن لوازم حفاظت فردی طبق چک لیست بررسی شد ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه و چک لیست بوده است. یافته ها: در بیش از ۹۹ درصد مراکز پرتودهی تشخیصی شهر کرمان لوازم حفاظت فردی اصلی شامل روپوش فردی ، تیروئید بند و حفاظ گناد موجود است . بیش از ۸۲ درصد پرسنل قوانین حفاظت دربرابر اشعه را می دانند – ۷۴ درصد در مورد لوازم حفاظت فردی آگاهی دارند. ۱۵/۷ درصد از پرسن ل جهت خودشان از لوازم حفاظت فردی استفاده می کنند . کمتر ازیک درصد از پرسنل جهت بیماران از لوازم حفاظت فردی استفاده می کنند. حدود ۵۰ درصد از پرسنل مراکز حداقلیک دوره آموزشی در رابطه با حفاظت را گذرانده اند – ۶۰ درصد معاینات دوره ای را انجام داده و بیش از ۸۸ درصد فیلم بج دارند. بین میزان آگاهی افراد و استفاده از لوازم حفاظت فردی رابطه معناداری وجود نداشت نتیجه گیری : براساس اطلاعات به دست آمده در مورد استفاده از لوازم حفاظت فردی جهت پرتوکاران و بیماران میزان آگاهی خوب است . اما درخصوص پایبند ب ودن به رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه وضعیت خوب نیست وخصوصاً جهت بیماران از لوازم حفاظت فردی استفاده نمی شود که در این مورد نیاز به بازدید و بازرسیهای بیشتر و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت می باشد.