سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی خنجری –
حسین اسماعیلی –
جلیل طاهری –
علیرضا جمالی –

چکیده:

آلودگی با انگل ها و استرسی که از ا ین طر یق به آنها وارد میشود باعث کاهش سطح تولید میشود، خصوصا ا ینکه انگلها از عوامل مهم پنومونی ها و زمینه ساز درگیری ریه به د یگر عوامل میکروبی میباشد که در نهایت، افت تولید، کاهش رشد و بیماری دام را سبب میشوند . در این مطالعه میزان شیوع کیست هیداتید ر یه که موجب حذف ر یه ها در کشتار گاه کردان شده اند را مورد بررسی قرار دادیم . در این مدت از مجموع ۱۷۹۹۳ راس دام کشتار شده، %)۷۲/۶)۱۳۰۷۱ گوسفند و ۴۹۹۲ راس %)۲۷/۴) گاو وگوساله بوده است . از کل ۱۲۲۹ ر یه ضبطی، ۷۸۹ مورد %)۶۴) مربوط به گوسفندها و ۴۴۰ مورد %)۳۶) مربوط به گاو وگوساله بوده است که از مجموع ر یه ها ی ضبطی گوسفندان، ۲۶۰ مورد %)۳۲/۹) و از مجموع ریه ها ی ضبطی گاو وگوساله ۱۲۹ مورد %)۲۹/۳) به دلیل کیست هیداتید بوده است . موارد باقیمانده ر یه ها ی ضبطی به دلایل دیگری از قبیل استرونژیلوز، سیستی سرک، سل و غیره صورت گرفته بود . نتیج مطالعه نشان میدهد که درصد قابل توجهی از ر یه ها ی ضبطی به دلیل کیست هیداتید بوده و همچنین درگیریهای ریوی که منجر به ضبط ریه گردیده در گوسفندان بیشتر از گاو وگوساله بوده است .