سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری خراشادی زاده – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط
فهیمه رسولی زاده –
صدیقه مشمول –

چکیده:

پسماندهای بیمارستانی مواد ذائدی هستند که در نتیجه فعالیت پزشکی ازمایشگاهی پرستاری دندان پزشکی داروییو سایر فعالیت های مشابه در بیمارستانه و مراکز درمانی و در مراکز تحقیقاتی مربوطه تولید شود.و آلودگی های متعددی را از قبیل آلودگی های بیو لوژیک مواد شیمیایی توکسیکو … دارا هستند که هر کدام به تنهایی تهدیدی برای محیط زیست به شمار می روند.این تحقیق با اهداف تعیین میزان سرانه ی زباله های عفونی تولیدی در درمانگاهها منطقه ۱ خدمات شهری مشهد انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقی-توصیفی بوده که به طور تصادفی از این منطقه ۵ درمان گاه انتخاب و تعداد مراجعین تعیین گشته و میزان زباله ی عفونی در هر کدام توزین و تعیین مقدار گردیده است و به صورت هفته ای یکبارو به مدت ۸ هفتهتعداد ۴۰ نمونه جمع اوری شده و به کمک نرم افزار اکسل آنالیز شده است.بر طبق امار به دست امده از این بررسی مشخص گردید که بیشترین میزان سرانه زباله عفونی تولیدی ۸۱/۸۹ گرم بهازای هر نفر در روز و کمترین میزان سرانه ۲۸/۴۴ گرم به ازای هر نفر در روز میباشد.