سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت اهواز و دانشجوی دکترا م
طاهر شهریاری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده:

سرب یکی از انواع فلزات سنگین است که بطور گسترده ای از طریق احتراق بنزین سرب دار، زائدات صنایع، کودهای شیمیایی و سوپر فسفاتها و فاضلاب و لجن وارد محیط زیست شده و از این طریق باعث آلودگی خاک و گیاهان منطقه می شود. گیاهان قادرند سرب را از خاک جذب و حذف کنند. امروزه با این روش گیاهان بومی را در مناطق آلوده پرورش داده و با هزینه کم زمینهای آلوده بوسیله سرب را حذف می کنند. غلظت سرب در خاک بطور معمول از ۲ تا ۲۰۰ میکرو گرم در هر گرم خاک و بطور متوسط ۱۰ میکروگرم در هر گرم خاک می باشد. در گیاه بطور معمول ۰/۱ تا ۱۰ میکرو گرم به ازای هر گرم گیاه است. در این تحقیق از خاک و برگ و ریشه گیاه علف هفت بند() که گیاه بومی منطقه بیرجند است در مسیر جاده بیرجند- کرمان نمونه های جمع آوری شد. نمونه ها طبق روش استاندارد متد پس از هضم با اسید توسط دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شدند. متوسط میزان غلظت سرب در خاک اطراف گیاه و خاک زیر گیاه علف هفت بند و برگ و ریشه گیاه علف هفت بند به ترتیب ۳۶۵، ۲۴۸، ۲۱۴ و ۱۶۲ میکرو گرم در هر گرم گزارش شد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میزان سرب در نمونه های مذکور بیشتر از حد معمول و استاندارد می باشد و از طرفی گیاه علف هفت بند شاخص خوبی برای جذب بالای سرب از خاک می باشد.