سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حاجیعلی یارتیره – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علی الماسی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

این تحقیق به منظور اندازه گیری میزان سرب هوای کرمانشاه طی سالهای ۷۹-۱۳۷۷ (اواخر ۱۳۷۷ تا اوایل ۱۳۷۹) صورت گرفت. سرب یکی از آلاینده های خطرناک هوا است که دارای اثرات فیزیوپاتولوژیک متعددی بوده و بر روی کلیه، گوارش، قلب- عروق و اعصاب موثر است همچنین سرطان زایی، تراتوژن زایی و اثر آن بر کروموزونها مورد بحث است.برای انجام این مطالعه طی سالهای تحقیق ۲۹۵ نمونه از هوا برداشت شد که ۱۲۵ نمونه آن ۸ ساعته(در طول روز) و ۱۷۰ نمونه دیگر ۲۴ ساعته(در طول روز شبانه روز بود). نمونه ها بر روی فیلتر سلولز استر جمع آوری و پس از هضم توسط اسید نیتریک و پر اکسید هیدروژن به کمک دستگاه اتمیک ابزریشن اسپکتروفتومتری با شعله مدل اسمیت- هافیتی آنالیز شدند و نتایج به دست آمده در ارتباط با شرایط فصلی، شبانه روزی و وضعیت ترافیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده به روش آنالیز واریانس یک راهه و آزمون دانش آموزی(t) آنالیز شدند. یافته ها نشان داد گرچه برخی از نمونه ها در بعضی فصول غلظت بیش از حد استاندارد ۱/۵ میکروگرم در متر مکعب هوا داشت ولی میانگین سالیانه و فصلی سرب هوا کمتر از استاندارد مذکور بود(p<0/0001). در فصل تابستان آلودگی بیشتر از سایر فصول و کمترین میزان آلودگی در فصل زمستان مشاهده شد و همچنین ارتباط آماری معنی داری بین آلودگی سرب هوا با وضعیت ترافیک و شرایط شبانه روزی مشاهده شد.