سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر برزگر – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای، و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علو
فاطمه سنجانی – کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نادیا چابکسوار – کارشناس شیمی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ویدا چابکسوار – کاردان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

توجه به شرایط فیزیکی محیط کار، یکی از عوامل بسیار مؤثر در ایجاد روحیه مناسب در کارگران صنایع می باشد، زیرا شرایط فیزیکی مطلوب بازده کار را افزایش می دهد . در سال ۱۹۷۱ شاخص دمای تر و گویسان (WBGT= Wet Bulb Glob Temperature)به دلیل سهولت روش اندازه گیری و محاسبه و ارتباط نزدیک با دمای تر تصحیح شده توسطACGIH و NIOSHبعنوان شاخص اصلی جهت ایجاد مقادیر حد آستانه مجاز TLV = Threshold Limit Valueانتخاب گردید . اینمطالعه به صورت توصیفی – مقطعی در زمستان ۱۳۸۴ و تابستان ۱۳۸۵ بر روی کارگران کارخانه نورد فولاد کرمانشاه صورت گرفت، و سپس نتایج با هم مقایسه گردید . در این مطالعه در سالن تولید، ۵ ایستگاه اندازه گیری در نظر گرفته شد که باتوجه به نامتجانس بودن شرایط جوی محیط کار اندازه گیری ها در سه ارتفاع سر، کمر و قوزک پا صورت گرفت . اندازه گیری ها در سه مقطع زمانی مختلف در روز صورت گرفت . به منظور تصحیح و مقایسه شاخص WBGT با استاندارد، میزان متابولیسم با توجه به نوع کار، درصد کار – استراحت، وضعیت سازش یافتگی و کلوی لباس آنها تعیین شد .
نتایج مطالعه حاکی از آن بود که میانگین شاخص WBGT در ایستگاههای اندازه گیری در زمستان ۴۸ معادل º C ۴ / ۱۲ بود، در حالیکه میانگین شاخص مذکور در ایستگاهها در تابستان ۵۸ معادل º C ۴۹ / ۷۲ برآورد گردید . لازم به ذکر است باتوجه به لباس کار کارگران که نخی می باشد کلوی لباس آن ها ۱ و ضریب تصحیح WBGT آن º C ۲ – در نظر گرفته شد . کار متوسط
و به صورت ۲۵% استراحت و ۵۷ % کار بوده لذا مقدار حد آستانه مجاز مواجهه با گرما بر اساس نمایانگر گوی سان ( سانتی گراد ) طبق پیشنهاد ACGIH برابر º C 28 و باتوجه به ضریب تصحیح WBGT به º C 26 کاهش می یابد . لذا باتوجه به موارد ذکر شده میزان شاخص WBGT در زمستان تنها در ایستگاه ۱ یعنی در کنار کوره بالاتر از حد مجاز بوده و در تابستان در همه
ایستگاهها به غیر از ایستگاه شماره ۵ بالاتر از حد مجاز بود .