سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیز شهرکی – دانشکده پرستاری و مامایی
حسینعلی هراتی – دانشکده پرستاری و مامایی
تابنده هرمزی – دانشکده پرستاری و مامایی
زهره فیروزکوهی – دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

شکایت بر علیه کارد پزشکی در تمامی کشور های دنیا مطرح است کلیه پرسنل پزشکی از پزشک تا پرستار ، بهیار و حتی پرسنل فوریت های پزشکی ممکن است در مقابل دادگاه یا مراجع قانونی قرار گیرند. یکی از مهمترین عوامل شکایت علیه صاحبان حرف پزشک عدم آگاهی آنها از مسائل حقوقی و مقررات حاکم بر حرفه و مسئولیت ایشان در قبال بیماران است. هدف از این مطالعه موارد بررسی شکوائیه بیماران در حوزه معاونت درمان شهرستان زابل در سال ۱۳۸۵ بود.
روش و مواد:
این یک طالعه توصیفی وبر اساس پرونده های موجود شکایات بیماران به معاونت درمان زابل در سال ۱۳۸۵ انجام شد. اطلاعات اتزم از پروده بیماران استخراج گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:
یافته ها نشان داد ۱۷ مورد شکایت از پرسنل پرستاری و پزشک در سال ۸۵ انجام گرفته بود همچنین یافته ها نشان داد که از این تعداد ۴ مورد شکایت از متخصصین ، ۲ شکوائیه از پزشکان عمومی ، ۳ شکایت از دندانپزشکان سطح شهر ، ۱مورد شکایت از پرسنل فوریت های پزشکی و ۷ مورد شکوائیه مربوط به پرسنل پرستاری بود. در رابطه با موضوع شکایت ها، ۱ مورد عدم حضور پزشک ، ۲ مورد عدم انجام عمل جراحی در بیمارستان ، ۱ مورد کوتاهی در درمان ، ۲ مورد عدم رضایت از نحف کشیدن دندان، ، ۲ مورد عدم رضایت رعایت تکریم ارباب رجوع ، ۴ مورد شکایت به علت عدم رضایت از پرسنل ، ۱ مورد به علت عدم رضایت از تزریق آمپول ، ۱ مورد از اعتراض به نحوه عملکرد پرسنل فوریت های پزشکی ، ۲ مورد عدم رضایت از پرسنل زایشگاه ، ۱ مورد نیز عدم رضایت از واحد تسویه حساب بود.
بحث و نتیجه گیری :
کادر پزشکی اعم از پرستاری و پزشکی بایستی به طور دقیق خط مشی سازمانی را جهت دفاع از حقوق بیماران / مدد جویان را مد نظر قرار دهند تا بتوانند قضاوت درستی بر اساس اعتقاد و ارزش های انسانی به عمل آورند و خدمات مناسبی به بیماران ارائه دهند. لذا لازم است کارگاه های آموزشی در تمام سطوح کارد درمانی جهت آشنایی با حقوق بیماران و وضایف قانونی خود را برگزار شود.