سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسد اسدی –
جابر داودی –

چکیده:

کیست هیداتید یکی از مهمترین زئونوزها ی انگلی است که بوسیله مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ا یجاد می شود . میزبان ها ی نها یی این انگل سگ و سگ سانان وحشی است و انواع گوناگونی از حیوانات علفخوار اهلی و وحشی به عنوان میزبان واسط عمل می کنند . انسان معمولا با بلع تصادفی تخم انگل همراه با سبزیجات آلوده می گردد . این بیماری در ا یران همانند سا یر نقاط جهان شا یع است . ازآنجا ئیکه سگهای ولگرد بعنوان یکی از میزبانان نها یی این بیماری می باشند وکنترل موثراین بیماری بستگی به داشتن اطلاعات لازم درمورد فراوانی سگهای ولگرد و میزان آلودگی این دسته از حیوانات داشته , بدین ترتیب در ا ین مطالعه تلاش شده است میزان شیوع آلودگی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در بین سگهای ولگرد شهرستان ارومیه تعیین شود تا بتوان از این طریق رهیافتی جهت کنترل این بیماری در انسان بدست آورد . برای انجام ا ین مطالعه ابتدا از میان سگها ی ولگرد معدومی , آنهایی که به طور تقریبی به لحاظ سن و اندازه وضعیت یکسانی داشتند انتخاب شدند , پس از معین شدن جامعه آماری با ا ین روش , تعداد ۷۰ قلاده از ا ین سگها به طور تصادفی انتخاب شدند . سن سگها ی انتخاب شده بین ۱ تا ۵ سال تخمین زده شد . بخش روده ای دستگاه گوارش سگهای انتخاب شده پس از کالبد گشایی به آزما یشگاه انگل شناسی انتقال یافت , روده ها با رعا یت شرا یط بهداشتی و حفاظتی باز شده و محتویات آنها جمع آوری گرید و نمونه ها پس از شستشو جهت تشخ یص آلودگی با اکینوکوکوس گران ولوزوس در ز یر میکروسکوپ مطالعه شدند . شدت آلودگی با ا ین انگل بوسیله شمارش تعداد اکینوکوکوس گرانولوزوس موجود در نمونه ها ی آلوده معین شد . در پا یان , نتایج این مطالعه نشان داد که %۲۸/۵۷ از سگهای ولگرد آلوده به اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشند . همچنین نتاج حاصل از این بررسی نشان داد که شدت آلودگی در بین نمونه های آلوده متفاوت بود.