سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی امیریانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد محسن زاده – دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
امیرهوشنگ فلاح راد – دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه که در سه گاوداری بزرگ صنعتی در شهرستان های مشهد و نیشابور انجام شد، مجموعاً ۲۴۰ نمونه شیر کارتیه از ترشحات پستانی تلیسه های شکم اول در دوره دو تا یک هفته مانده به زایش و سپس از همان تلیسه ها در ده تا بیست روز بعد از زایش اخذ گردید . نمونه ها پس از جمع آوری وانتقال به دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد همزمان بر روی محیط های بلاد آگار و مک کانکی آگار جهت جستجوی انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و نیز مخمر ها کشت داده شدند . میزان ۳۵ درصد از کارتیه ها در دوره قبل از زایش از نظر رشد میکروارگانیزم ها
مثبت بودند و در دوره بعد از زایش این رقم به ۴۷ درصد افزایش یافت . فراوانی انواع میکروارگانیزم های بدست آمده از مجموع ۱۵۶ جدایه ( ایزوله ) به این قرار است : استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس %۳۰/۷ ، استافیلوکوکوس کروموژنز %۲۴/۳ ، استافیلوکوکوس همولایتیکوس %۱۴/۷ ، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس %۵/۲ ، استافیلوکوکوس هاییکوس %۱/۴ ، استافیلوکوکوس اورئوس %۴/۵ ، استرپتوکوکوس آگالاکتیه %۳/۸ ، استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه %۷/۷ ، استرپتوکوکوس بوویس %۲/۵ ، ای کولای %۱/۴ و مخمرها %۳/۸ درصد . همانطور که مشاهده می شود استافیلوکوک های کوآگولاز منفی با مجموع حدود %۷۶/۳ ، بیشترین جدایه ها بوده اند .