سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راحم خوشبخت –
عماد احمدی آرا –
پویا سقایی اصفهانی –
رامین ابراهیم نژاد –

چکیده:

بروسلوز یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان است که توسط باکتری بروسلا بروز می کند و اهمیت بسیاری در بهداشت و سلامت عمومی دارد . آلودگی بیشتر توسط فراورده های شیری آلوده از راه دستگاه گوارش به انسان سرایت می کند و گوشت و فرآورده های گوشتی نیز به میزان کمتر در انتقال آلودگی به انسان نقش دارند . در این بررسی از سطح گاوداری ها ی مناطق مختلف شهرستان تبریز ( شمال، شرق، غرب، جنوب، مرکز ) تعداد ۱۴۰ نمونه گرفته شد که تعداد دام ها ی نر و ماده به ترتیب ۳۵ و ۱۰۵ عدد بود . نمونه ها از ورید وداج دام ها گ رفته شدند . خون گرفته شده به آرامی درون لوله ها ی پلاست یکی درب دار ر یخته شده و در مدت زمان حمل آنها تا آزما یشگاه سلولها ی خونی منعقد شده و سرم جدا شد . در آزما یشگاه ابتدا تست رزبنگال انجام گرفت و سپس نمونه ها ی مثبت در ا ین تست جهت تا یید نهایی توسط تست رایت مور د آزما یش واقع شد . همچنین دام ها به چهار گروه سنی ( الف : زیر ۱ سال، ب ۱-۳: سال، ج -۵: ۳ سال و د : بیشتر از ۵ سال ) تقسیم شدند . از ۱۴۰ نمونه اخذ شده تعداد چهار مورد %)۲/۸) آلوده تشخیص داده شدندکه از ا ین میان ۲ مورد ماده و ۲ مورد نیز نر بودند . یافته ها ی این بررسی نشان می دهد که گاوها ی موجود در گاوداری های مناطق مختلف شهرستان تبر یز از نظر ابتلا به بروسلوز تفاوت محسوسی ندارند . همچنین نتا یج حاصله از تجز یه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری اختلاف معناداری را بین گروه های سنی مختلف نشان نداد