سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریده صادقیان – مربی بهداشت حرفه ای – دانشکده علوم پزشکی شاهرود
ملیحه جوانمرد – مربی آمار دانشکده علوم دانشکده شاهرود

چکیده:

به گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) هر سال ۱/۲ میلیون کارگر زن و مرد به دلیل حوادث و بیماریهای مرتبط با کار، زندگی خود را از دستمی دهند و ۲۵۰ میلیون کارگر از حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیوناز بیماریهای شغلی رنج می برند. معدن چی ها اگرچه فقط ۱% از نیروی کار را در دنیا تشکیل می دهند. ۸% ازبیماریهای مرتبط با کار را به خود اختصاص داده اند. از مشکلات عظیم معادن، بیماریهای حرفه ای به خصوص پنوموکونیوز بوده علاوه بر آن ناراحتی های اسکلتی – عضلانی بورسیت مفاصل آرنج و زانو، آرتروز ستون فقرات گردنی کمری و زانو، ریسک ستون فقرات، اختلالات رفتاری، افت شنوایی ، سندرم رینو، نیستاگموس از سایر بیماریهایمرتبط با کار در معدن میباشند. تعیینمیزان شیوع بیماری های کارگران معدن به منظور برنامه ریزی پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که هدف کلی این پژوهش می باشد.
نوع مقاله توصیفی – تحلیلی و جامعه مورد مطالعه ۱۱۸۶ نفر از کارگران معدن زغال سنگ طرزه بوده روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرونده های پزشکی بود و طبقه بندی بیماریها بر اساس طبقه بندی بین المللی سازمانی جهانی بهداشت (ICD.9.CM) صورت گرفت.
و ارتباط بین شایعترین بیماریها و سن، سابقه کار، شغل ، کارگاه و … با استفاده از آزمون X2 و در مورد اختلاف میانگین سابقه کار و بیماریهای مختلف آزمون T-test انجام گرفت.
در این مطالعه بالاترین میزان شیوع بیماریها بترتیب جراحتها (injury) (15/4%) بیماریهای اسکلتی عضلانی (۱/۱۱%) بیماریهای ریوی (۸/۱%) و بیماریهای عصبی (۷/۲%) بوده و کمترین میزان سرطانی (۰/۲۵%) بودو بالاترین میزان روزهای از دست رفته در اثربیماریها به ترتیب جراحتها (injury) (3031 روز)، بیماری های عصلی (۱۲۶۱ روز)، بیماریهای اسکلتی عضلانی (۱۱۰۵ روز) بود، ارتباط بین جراحتها (injury) با نوع شغل p=0/047 معنی دار شد. و ارتباط بین بیماریهای عصبی و نوع شغل با p=0/03 معنادار شد. همچنین ارتباط بین بیماری ریه و بیماریهای اسکلتی عضلانی با نوع استخدام به ترتیب با p=0/001 و با p=0/00 معنادار شد و بین بیماریهای اسکلتی عضلانی و سایر بیماریها با p=0/05 از نظر میانگین سابقه کار اختلاف معناداری مشاهده شد.