سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر آذری امین –
تورج آذری امین –
مرتضی مروتی –
مرتضی صفریان –

چکیده:

هیداتیدوزیس یا اکینو کوکوز یس نوزاد ی ، مرحله کیستی اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد که یکی از کرم های نواری بسیار کوچک سک ود یگر اعضا ی خانواده سگ سانان است . این سستود معمولا " سر خود را عمیقا " داخل مخاط روده میزبان نموده و بدن آن بین پرزها ی روده قرار می گیرد . نوزاد آن به نام کیست ه یداتیک در اندامها ی مختلف پستانداران و انسان ( میزبانهای واسط ) زندگی می کند .
در این مطالعه گزارشات و آمار کبد و ر یه ها ی ضبطی ناشی از کیست هیداتیک از اداره کل دامپزشکی استان آذربا یجان شرقی جمع آوری شده و تعداد دامها ی آلوده بر حسب گونه دام استخراج گرد یده و میزان آلودگی کبد و ر یه در سال ۸۵ مورد آنالیز قرار گرفته است .
میزان آلودگی به کیست هیداتیک در کبد گاو ، گوسفند ، گاومیش ، بز و شتر در سال ۸۵ به ترتیب ۵/۱۶ ، ۶/۳ ، ۴/۸۶ ، ۶/۸۲ و ۳/۳ در صد کل د ام ها ی کشتاری و میزان آلودگی به کیست هیداتیک در ر یه به ترتیب ۱۰/۳ ، ۹/۰۷ ، ۸/۳۶ ، ۸/۳۳ و ۰/۹۹ درصد کل دام ها ی کشتاری می باشد که کمترین میزان آلودگی در شتر ) %۳/۳ کبد آلوده ) و ) %۰/۹۹
ریه آلوده ) و بیشترین میزان آلودگی کبد بز با %۶/۸۲ و ریه در گاو با %۱۰/۳ بوده است . از آنجا یی که ضبط اعضا ی آلوده در کشتارگاهها باعث ضررها ی اقتصادی شده و به سرما یه ی دامی وغذا یی کشور ضربات قابل توجهی وارد میکند لذا برای کاهش میزان آلودگی استفاده از داروها ی ضد انگلی موثر در سگان بر علیه انگل در زمان مناسب و عدم استفاده از
اندامهای ضبطی ( آلوده به کیست هیداتیک ) توسط گوشت خواران از جمله سگ سانان میتواند در کاهش میزان آلودگی وبه تبع آن کاهش ضبط ارگان های مختلف موثر خواهد شد .