سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما پرنده شیروان –
لوزا الهیاری –
مهدیه رضایی –
غلامرضا رزمی –

چکیده:

علی رغم اهمیت بالای پرورش شتر در مناطق بیابانی ا یران ، تاکنون مطالعات کمی در باره بیماریها ی عفونی و غیرعفونی ا ین حیوان انجام شده است . در بین این بیماریها ، آلودگیهای انگلی بعلت ا یجاد لاغری کاهش رشد و تلفات از اهمیت ز یادی برخوردار هستند . باتوجه به مشا هده انگل . دیپتالونما اونسی در شترها ی کشتاری ، در ا ین مطالعه میزان شیوع انگل بالغ د یپتالونما اونسی در شتران نر کشتاری کشتارگاه مشهد طی تابستان ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت . از مجموع بیضه ها ی ۷۰ نفر شتر نر، بیضه ها ی ۱۶ نفر شتر ) ۲۲ | ۸۵) به این انگل آلوده بودند . همچنین در این بررسی طول کرمها ی نر حدود ۹,۵ تا ۱۰,۵ سانتی متر و طول کرمهای ماده حدود ۱۷,۵ تا ۱۹,۵ سانتی متر بودند . همچنین اسپیکول سمت راست به میزان ۲۰۰-۱۲۰ میکرون واسپیکول سمت چپ به میزان ۶۱۰ – ۵۰۰ میکرون با استفاده از دستگاه ترسیم کننده اندازه گیری شدند . با توجه به نتایج این مطالعه ، به نظر می رسد انگل د یپتالونما اوانسی یکی از فیلر ها ی شا یع در شتران ا یران است واز آنجا ییکه این فبلر خونی در شتر در سرخرگها ی ریوی و اسپرماتیک بیضه یافت میشود و می تواند علاوه بر لاغری سبب آنوریسم عروقی و تورم در بیضه ها و نها یتا ناباروری در شتران نر گردد ، لازم است مطالعات بیشتری در خصوص اپیدمیولوژی و بیماریزائی این انگل انجام شود .