سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اصغرزاده – شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

استفاده از روشهای کمی در تفسیر داده های لرزه ای به جای تنها کاربرد کیفی این نوع اطلاعات در مراحل اکتشافات تا تولید مخازن نفتی ، به مرور زمان جای خود را در صنعت بالا دستی نفت ÷یدا کرده است. یکی از مهمترین این روشهای کیم کار با داده های لرزه ای پیش از انبارش (CPD Gathers) می باشد. از جمله کاربردهای این نوع از داده های لرزه ای بررسی نحوه تغییر ضرایب بازتابی لایه های زمین با تغییر زاویه موج فرودی بر هر یک از لایه هاست اگر بتوان اطلاعات پیش از انبارش لرزه ای را به گونه ای تحت پردازش قرار داد که تمامی اثرات مزاحم بر دامنه به جز آنهایی که ناشی از تغییرات خواص کشسائی یک لایه بازتابنده است حذف شوند. می توان از این اطلاعات در جهت استخراج خواص خزنی استفاده نمود. در این بررسی ابتدا به شرح تئوری AVOوRock physics می پردازیم و سپس چگونگی کاربرد این روش را در جداسازی مرز سیالات نفتی موجود در مخزن ابوذر واقع در شمالغرب خلیج فارسشرح خواهیم داد. اگر چه این مطالعه بر داده های لرزه ای ۳ بعدی یک مخزن نفتی شناخته شده انجام می گردد با داشتن اطلاعات چاههای موجود در این مخزن می توان معیاری برای سنجش توانایی این روش در ردیابی هیدروکربن پیدا کرد و بدین ترتیبنتایج حاصله را کنترل نمود. در ابتدا جهت کسب ایده ای از چگونگی تغییر دامنه امواج لرزه ای باتابیده از سطح افق مخزنی اطلاعات موجود در یک چاه به کار گرفته شد تا رفتار AVO مخزن مشخص گردد.(Foeward Modeling). با کسب اطلاع از آنچه منحنی های AVO نشان می دادند قادر گشتیم تا مخزن را در یکی از طبقه بندی های موجود خازن هیدروکربوری که بر اساس ضریب بازتابی تهیه گردیده است. قرار دهیم. سپس با آگاهی از ویپگی های AVO بدست آمده از قسمت اول بهترین نشانگر (Atinibute) برای به نقشه در آوردن محل سیالات مختلف مخزنی انخاب گردید.