سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان –
علی حسینی –
علی زین الدینی میمند –

چکیده:

دشت رفسنجان نوق، انار یکی از بزرگترین دشتهای واقع در زیر حوزه کویر درانجیر است که بخش انار در خروجی آن واقع است. بررسی میدانی وضعیت زمین شناسی منطقه ای از دشت در دامنه بدبخت کوه نشان می دهد که احتمال آلودگی بور در آبهای زیرزمینی منطقه وجود دارد. بور به میزان کم مورد نیاز انسان و گیاه می باشد ولی اگر میزان آن از حد مجاز تجاوز نماید برای انسان و گیاهان مضر است. تعداد ۲۰ حلقه چاه عمیق براساس روشهای آماری به ترتیبی که کفه انار را پوشش دهد انتخاب گردید. براساس روشهای ا ستاندارد (روش کارمین) میزان بور در آبهای زیرزمینی منطقه طی سالهای ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و شش ماهه اول سال ۸۵ اندازه گیری و مورد پایش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج آزمایشات نان می دهد که غلظت بور در آبهای زیرزمینی منطقه در حدی است که برای استفاده شرب مناسب نمی باشد (میانگین ۱۰/۵ میلی گرم در لیتر). در بخش هائی از دشت کیفیت آب برای کشاورزی نیز نامناسب است. بررسی های میدانی در ارتباط با وضعیت پوشش گیاهی منطقه نیز تأئید کننده نتایج می باشد. ضمناً تغییر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت از نظر میزان بور طی سالهای مورد آزمایش روندی در جهت نامطلوب تر شدن را نشان می دهد.ب منظور کاهش غلظت بور در آبهای زیرزمینی توصیه می شود که با استفاده از روشهای علمی رایج نسبت به این مهم اقدام نمود.