سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فلاح حیدر ماه –
مرضیه وحید دستجردی –
محمدعلی جعفری –

چکیده:

حفظ منابع اب ، بویژه آبهای شیرین به عنوان منبع تامین اب آشامیدنی جوامع مهمترین عامل در حفظ سلامت ، پیشرفت اقتصادی و صنعتی مطرح می باشد . لذا حفاظت از رودخانه زاینده رود که بزرگترین و با اهمیت ترین رودخانه در فلات مرکزی ایران است ، علاوه بر جنبه زیست محیطی ، از نقطه نظر کشاورزی – صنعتی و اجتماعی نیز حائز اهمیت به سزایی می باشد . زاینده رود منبع تامین آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر بوده که در صورت ورود هر گونه آلاینده خطرناک نظیر فلزات سنگین می تواند تاثیرات سو کوتاه مدت باقی گذارد. در این تحقیق غلظت دو عنصر سرب و کادمیوم از منابع ۳ روستای فیزادان ، راشنان و حیدر آابد که د رمجاورت رودخانه زاینده رود و د رپایین دست شهر اصفهان قرار دارند با ۳ نقطه از رودخانه که به موازات این رودخانه قرار داشتند اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت . برای این منظور تعداد ۱۲ نمونه در طی ۳ ماه از هر کدام از این منابع و نقاط تعیین شده رودخانه برداشت گردید . اندازه گیری غلظت فلزات سنگین مورد نظر با دستگاه جذب اتمی با شعله انجام شده و به منظور قضاوت دقیق از روشهای آماری آزمون T بر اساس برنامه آماری SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت فلزات سنگین نمونه آب در ۳ روستا وجود نداشته ، با این وجود میانگین غلظت دو عنصر مذکور فیزادان تا حیدر آباد (در جهت جریان آب) افزایش داشته است. با توجه به میانگین غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیمم در آّ چاهها و آب رودخانه و مقایسه آنها با یکدیگر ، نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین غلظتهای این عناصر د رچاههای ۳ روستا با آب رودخانه وجود دارد ( ۰/۰۰۱ > P). یعنی غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه بیشتر از نمونه های آب چاههای منطقه مشابه می باشد . با توجه به نتایج حاصل شده از این تحقیق و تاثیر میزان عناصر سنگین و روند افزایش غلظت مورد نظر از بالادست رودخانه به پایین دست منطقه و استفاده های آشامیدنی و کشاورزی از آب آن ، به نظر می رسد پایش مستمر د رمنطقه مذکور می بایست مد نظر بیشتری قرار گرفته و راهکارهای مختلف پیشگیری از بروز موارد سو با شناسایی عوامل آلوده کننده رودخانه نظیر منابع نقطه ای (فاضلابهای شهری ، صنعتی ، تخلیهضایعات خطرناک کارخانجات ، …. ) و منابع غیر نقطه ای ۰پسابهای کشاورزی ، روان آبهای روستایی ، ….) به منظور کاهش و حذف این گونه مواد به عمل آید.