سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی رئیسی –
حسام الدین شیرزاد –
بهادر حاجی محمدی –

چکیده:

فاس یولا هپاتیکا ترماتود بزرگ ،پهن و برگی شکلی است که در مجاری صفراوی و ندرتا روده حیوانات اهلی و وحشی و انسان زندگی می کند . آلودگی نشخوارکنندگان به ا ین انگل موجب ز یان ها ی بسیاری نظیر لاغری مفرط، کاهش وزن و کاهش تولید می گردد . در این بررسی میزان آلودگی گاوان کشتار شده به انگل فاس یولا هپاتیکا در شهر گرگان مورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور کبد ۶۲۰ گاو از لحاظ وجود ا ین انگل موررد بررسی واقع شد که از ا ین تعداد ۳۱۸ راس ماده و ۳۰۲ راس نر بودند . دام ها به سه رده سنی الف : زیر ۲ سال، ب ۲-۴: سال و ج : بالای ۴ سال تقسیم شدند . در ۶۵ نمونه ۱۰/۴۸) درصد ) آلودگی مشاهده شد که از ا ین تعداد ۳۶ مورد ماده و ۲۹ مورد نر بودند . نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss ه یچگونه اختلاف معناداری را در میزان آلودگی بین گروه ها ی سنی مختلف نشان نداد . همچنین تفاوت معناداری در میزان آلودگی در ) (۰,۰۵ p> دو جنس نر و ماده مشاهده نشد