سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا قازانچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آذر فاریابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بطور کلی فرسایش خاک فرآیندی است که طی آن خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل میشود . امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری جدی برای
رفاه و حیات انسانها به شمار می رود . فرسایش خاک نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع شده و خسارات جبران ناپذیری را برجای می گذارد بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن و سدها و کاهش ظرفیت آبگیری آنها، زیانهای بیشماری را باعث می شود (۱) چنانچه استفاده از خاک ها بر اساس شناسایی و تعیین نوع کاربری مناسب و مبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد، میزان فرسایش و رسوب به حداقل خود کاهش می یابد (۲) در این رابطه پیش بینی فرسایش بایستی از طریق ایستگاههای سنجش رسوب انجام گیرد ولی به لحاظ محدودیت این ایستگاهها، از روشهای تجربی استفاده می گردد (۱) بنابراین هدف از تحقیق حاضر برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز کارکنده با استفاده از مدل EPM می باشد .