سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده فرحناز طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی دانشگاه زنجان
سید نجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان
روح انگیز نادری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اکسید نیتریک و تیدیازورون بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین بر روی گل شاخه بریده رز انجام شد. این آزمایش با دو فاکتور سدیم نیتروپروساید (SNP) در چهار سطح ( ۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ میکرومول در لیتر) و تیدیازورون (TDZ) در سه سطح ( ۰ و ۲۰ و ۴۰ میکرومول در لیتر) به همراه ۲ درصد ساکارز بصورت پالسی در سه تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. در این آزمایش، مقدار پروتئین و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت شامل کاتالاز و پراکسیداز در برگ و گلبرگ گل شاخه بریده رز رقم سنسیرو مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دس ت آمده توسط نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل گردید. بررسی نتایج نشان داد که ۴۰ میکرومول در لیتر TDZ بیشترین تاثیر را بر میزان پروتئین برگ، گلبرگ و فعالیت کاتالاز برگ داشت. تیمارهای ۴۰ و ۶۰ میکرومول در لیتر SNP، میزان پروتئین برگ و گلبرگ، میزان فعالیت پراکسیداز برگ و کاتالاز گلبرگ را افزایش داد. بیشترین فعالیت کاتالاز برگ و گلبرگ و مقدار پروتئین برگ از تیمار ۴۰ میکرو مول SNP با ۲۰ میکرومول در لیتر TDZ حاصل شد.