سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین دهقان مدیسه – کارشناس ارشد بیولوژی دریا و رییس بخش بوم شناسی مرکز تحقیقات آبزی پروری
سارا سبزعلیزاده – کارشناس شیمی و مدیر گروه غیر زیستی بخش بوم شناسی مرکز تحقیقات آبزی پرور
فوزیه اسماعیلی – کارشناس بنتوز مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
فرحناز کیان ارثی – کارشناس ارشد بخش بوم شناسی مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

نمونـــه بـــرداری از پـــاییز ۱۳۸۳ تـــا تابســـتان ۱۳۸۴ توســـط گـــرب اکمـــن در ۵ ایســـتگاه رودخانــه بهمنشــیر صـــورت گرفتــه اســـت . غلظــت فلــزات ســـنگین نمونــه هـــای رســوب پـــس از خشـــک کـــردن وهضـــم بـــا مخلـــوط اســـید کلریـــدریک و اســـید نیتریـــک بـــا نســـبت ۱:۳ (Clesceri,1989)توســـــط دســـــتگاه پلاروگـــــراف متـــــروم مـــــدل.۷۹۷ VAComputraceاندازه گیری گردیدطبــق نتـــایج بدســـت آمــده میـــانگین ســـالانه غلظــت فلـــزات ســـنگین در نمونــه هـــای رســـوب از رونـــــد Cd<Co<Cu<Pb≈Ni<Znبرخـــــوردار اســـــت . بیشـــــترین مقـــــدار کبالـــــت، کـــادمیم، ســـرب و مـــس درتابســـتان ایســـتگاه ( ۳ بغیـــر از کبالـــت ) مشـــاهده شـــده انـــد . همچنـــین بیشترین مقدار نیکل در ایستگاه ۴ و روی در ایستگاه ۵ بوده است . از میـــان عناصـــر بررســـی شـــده مقـــادیر ســـرب در ایســـتگاهها و فصـــول مختلـــف از ثبـــات بیشـــتری برخورداراســـت و کـــادمیم نســـبت بـــه ســـایر عناصـــر دارای دامنـــه تغییـــرات بیشـــتری بــوده اســت . طبــق نتــایج حاصــل از آنــالیز واریــانس داده هــا مقــادیر فلــزات انــدازه گیــری شــده در ایســـتگاههای مختلـــف دارای اخـــتلاف معنـــی دار ن مـــی باشـــد ولـــی مقـــادیر روی ، کـــادمیوم و مـــس در فصـــول مختلـــف ســـال دارای اخـــتلاف معنـــی دار آمـــاری هســـتند . مقایســـه نتـــایج حاصــل در ایــن مطالعــه بــا ســایر نقــاط ایــران و جهــان نشــان میدهــد کــه مقــادیر ایــن فلــزات مشـــابه مقـــادیر انـــدازه گیـــری شـــده در تـــالاب انزلـــی و میانکالـــه، رودخانـــه گرگـــانرود، دریـــای
خـــزر و میـــانگین رســـوبات جهـــانی میباشـــد . همچنـــین مقایســـه نتـــایج بـــا اســـتانداردهای آمریکـــا و کانـــادا، برگرفتـــه ازNOA A نشـــان میدهـــد کـــه مقـــدار ســـرب کمتـــر ازLEL (Lowest Effect Level، مقـــادیر مـــس و کـــادمیم ک مـــی بیشـــتر از ایـــن حـــد و بســـیارکمتــــر از SEL (Severe Effect Level) و مقــــدار نیکــــل کمــــی بیشــــتر از SEL و روی نیـــــــز بیشـــــــتر ازSEL ولـــــــی کمتـــــــر از PEC(Probable Effect Concentration)بــــوده اســــت . یعنــــی مقــــدار نیکــــل و روی بیشــــتر از حــــد اســــتاندارد
میباشد