سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین دهقان مدیسه – کارشناس ارشد بیولوژی دریا و رییس بخش بوم شناسی مرکز تحقیقات آبزی پروری
سارا سبزعلیزاده – کارشناس شیمی و مدیر گروه غیر زیستی بوم شناسی مرکز تحقیقات آبزی پروری جن
فوزیه اسماعیلی – کارشناس بنتوز مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
فرحناز کیان ارثی – کارشناس ارشد بخش بوم شناسی مکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

نمونه برداری از پاییز ۱۳۸۳ تا تابستان ۱۳۸۴ توسط گرب اکمن در ۵ ایستگاه رودخانه بهمنشیر صورت گرفته است.غلظت فلزات سنگین نمونه های رسوب پس از خشک کردن و هضم با مخلوط اسید کلریدریک و اسیدنیتریک با نسبت ۱:۳ (Clesceri, 1989) توسط دستگاه پلاروگراف متروم مدل ۷۹۷ VA Computrace اندازه گیری گردید.
طبق نتایج بدست آمده میانگین سالانه غلظت فلزات سنگین در نمونه های رسوب از روند Cd<Co<Cu<Pb~Ni<Zn برخوردار است . بیشترین مقدار کبالت، کادمیم، سرب و مس در تابستان ایستگاه ۳ (بغیر از کبالت) مشاهده شده اند. همچنین بیشترینمقدار نیکل در ایستگاه ۴و روی در ایستگاه ۵ بوده است.
از میان عناصر بررسی شده مقادیر سرب در ایستگاه ها و فصول مختلف از ثبات بیشتری برخوردار است و کادمیم نسبت به سایر عناصر دارای دامنه تغییرات بیشتری بوده است. طبق نتایج حاصل از آنالیز واریانس داده ها مقادیر فلزات اندازه گیری شده در ایستگاه های مختلف دارای اختلاف معنی دار نمی باشد ولی مقادیر روی، کادمیوم و مس در فصول مختلف سال دارای اختالاف معنی دار آماری هستند. مقایسهنتایج حاصل در این مطالعه با سایر نقاط ایران و جهان نشان می دهد که مقادیر این فلزات مشابه مقادیر اندزاه گیری شده در تالاب انزلیو میانکاله، رودخانه گرگانرود، دریای خزر و میانگین رسوبات جهانی می باشد. همچنین مقایسه نتایج استانداردهای آمریکا و کانادا برگرفته از NOAA نشان می دهد که مقدار سرب کمتر از LEL (Lowest Effect Level) ، مقادیر مس و کادمیم کمی بیشتر از این حد و بسیار کمتر از SEL (Several Effect Concentration) بوده است. یعنی مقدار نیکل و روی بیشتر از حد استاندارد می باشد.