سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهر شهریاری – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (کارشناس ارشدمهندسی بهداشت م
محمود حاجیانی – کارشناس بهداشت محیط
غلامرضا شریف زاده – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (کارشناس ارشدمهندسی عمران آب)
ولی ا… زراعتکار – معاونت بهداشتی دانشگاه

چکیده:

فلوئور به مقدار ناچیزی در جیر ه غذایی افراد وجود داشته و عمده ترین راه جذب آن ازطریق آب آشامیدنی است . استاندارد ۱۰۵۳ موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران میزان فلوئور درآب رابسته به میزان دمابین ۰/۶ تا ۱/۷ mg/l توصیه می کند مقادیر کمتر از این باعث پوسیدگیهای دندانی و غلظتهای بالاتر، باعث فلوئورزیس دندانی و وجود غلظتهای بالاتر از ۶-۳mg/l باعث فلوئورزیس اسکلتی ومشکلات دیگرمی شو د . مطالعه حاضرباهدف تعیین میزان فلوئوردر منابع آب آشامیدنی استان خراسان جنوبی انجام پذیرفت .روش بررسی: درطییک سال ،به روش سرشماری ازمنابع مختلف آب شرب تحت پوشش شهرهاوروستاهای استان به روش استاندارد نمونه برداری شدودرآزمایشگاه بادستگاه اسپکتروفتومتر آنالیز گردید . بااستفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای توصیفی و تحلیلی و T تست مستقل و آنالیز واریانسیکطرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت ازمجموع ۳۱۴ نمونه اخذ شده ۴۶/۸ درصد نمونه ها از مناطق شهری و ۵۳/۲ درصد نمونه ها از ناطق روستایی بود. میانگین میزان فلوئور اب شرب در استان خراسان جنوبی ۰/۵۲۰mg/l است. میانگین میزان فلوئور در مناطق شهری استان ن۰/۴۴۸ mg/l و میانگین میزان فلوئور در مناطق روستایی استان ۰/۵۸۴۷mg/l بود که تفاوت معنی داری بین میزان فلوئور در نقاط شهری و روستایی مشاهده گردید (p<0/001) ازنظرمنابع تامین آب شرب نیز میانگین میزان فلوئور در چاه با ۰/۵۵۱۹mg/l بیشترین و در چشمه ها با ۰/۳۳۳۳mg/l کمترین میزان فلوئور را تشکیل می دهد. شهرستان بیرجند با میانگین ۰/۴۷۹۰mg/l فلوئورکمترین میزان فلوئور را به خود اختصاص داده است و شهرستان قاین با میانگین میزان فلوئور ۰/۵۹۵۸mg/l دارای بیشترین میزان فلوئور استان بوده است و همه شهرستانهای استان دارای میانگین میزان فلوئور کمتر از حداقل توصیه شده بوده اند . نتیجه گیری:درهمه منابع آب استان میزان فلوئورکمترازحداقل توصیه شده است که ضرورت داردتلاش جدی جهت حل این مشکل بعمل آید.