سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده حوریه فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده پیراپزشکی بابل
زهرا مولانا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده پیراپزشکی بابل
محمدرضا میرعرب رضی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

فلوئوریکی از چهارده عنصر ضروری برای حیات جانوران می باشد و نقش این عنصردر سلامت دندانها و استخوانها به اثبات رسیده است از انجائیکه بیشترین دریافت سیستمیک آن از طریق آب آشامیدنی است سازمان بهداشت جهانی بهترین راه تامین این عنصر را فلوئوریداسیون آب می داند. (Decayed, Missed ,Filled ,Total)DMFT متداولترین و مهم ترین مقیاس اپیدمیولوژیک برای سنجش پوسیدگی دندانی است . بررسی روند تغییرات شاخص DMFT و ارزیابی اقدامات پیشگیرانه در کشور به صورت متناوب در مناطق مختلف جهت بکارگیری در برنامه ریزی های بهداشتی دهان و دندان انجام شده است ولیکن هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص در شهرستان رامیان در دسترس نمی باشد .لذا این پژوهش جهت تعیین میزان فلوراید آب آشامیدنی و شاخص DMFT در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان رامیان و مقایسه آن با استانداردانجام گردیده است مواد و روشها : این تحقیق یک مطالعه مقطعی (Cross – Sectional) از نوع توصیفی تحلیلی (Descriptive -Analytic) که در دو بخش اندازه گیری فلوئور آب آشامیدنی و تعیین DMFT در بین ۱۴۲۰ دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان رامیان انجام گردیده است جهت تعیین DMFT از روش مشاهده ای (Observation) و تکمیل پرسشنامه توسط بهداشت کار دهان و دندان وتعیین غلظت فلوراید آب ازروش اسپادنز (Spadns) و توسطیک دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR-2000 استفاده شد. در این تحقیق ۱۴۲۰ دانش اموز مقطع راهنمایی ۱۵-۱۲ ساله شهرستان رامیان شرکت داشتند .میزان شاخص DMFT برای شهرهای رامیان،خان ببین و دلند به ترتیب۱/۸ ،۳/۳ ،۴/۹۸ بوده است ولی با افزایش سن میزان آن کاهشیافته است آزمایشات انجام شده برروی ۶۰ نمونه آب در فصل بهار نشان داد که میانگین علظت فلوئور در شهرستان رامیان ۰/۲۵۵۶ میلی گرم در لیتر می باشد . ولی در دو شهر خان ببین و دلند کمتر از حد استاندارد بوده و ۰میزان آن با افزایش دما کاهشیافته است .همچنین مقایسه نتایج نشان میدهد که با کاهش فلوئور میزان DMFT افزایشیافته است.از آنجائیکه غلظت فلوراید در آب با شاخص DMFT رابطه معکوس دارد برای جلوگیری از پوسیدگی دندان باید به آبهای آشامیدنی شهرستان رامیان فلوئور اضافه گردد