سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمدرضا یاری –
مرتضی صفدری –
بهرام قاسمی فرد –
لیلا حدادیان –

چکیده:

آب پیش از آنکه به عنوان عامل رفع تشنگی تلقی شود بعلت در برداشتن املاح محلولی که به مقدار نسبتاً زیاد در آن وجود دارد جنبه غذایی داشته و همچنین به ع لت دربرداشتن املاحی که به مقدار خیلی جزئی در آب محلولند عمل مهم در بهداشت عمومی بدن تلقی می شود. فلوئور از جمله ترکیبات آب است که در غلظت های کم ضوررت داشته و در غلظت زیاد زیان آور است. فلوراید از عوامل بسیار مهم در کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندان، هم در کودکان و هم در نوجوانان بوده است. یکی از روشهای سیستمیک در تأمین فلوراید بدن، ک ه مناسبترین و ایده آل ترین روش پیشگیری از پوسیدگی دندان می باشد، افزودن فلوراید به آب آشامیدنی در محدوده بهینه ۰/۷ تا ½ (پی پی ام بر حسب آب هوای منطقه) است. نتایج بررسی های انجام شده در سال ۷۷ و ۸۲ بر روی مقادیر dmf دندانهای دائمی و dmf دندانهای شیری که در گروه های سنی ۳ ساله، ۶ ساله، ۹ ساله و ۱۲ ساله انجام گرفته، مشاهده شده که این مقادیر در شهر قم نسبت به سال ۷۷ افزایش داشته است. در فاصله سال های اخیر بوده است که در شهر قم توزیع آب تصفیه شده دستگاه های آب شیرین کن صورت گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین میزان فلوراید موجود در منابع آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان قم انجام شد. روش اجرا: این تحقیق از مطالعات توصیفی و مقطعی بود که به روش سرشماری در روستاهای بالای ۱۰۰ نفر جمعیت در استان قم انجام شد. نمونه هایی با حجم ۱/۵ لیتر در ظروف PET از منابع آب شرب روستاها و شهرهای استان، مطابق با روش های استاندارد، برداشت شد و در آزمایشگاه مطابق با روشهای استاندارد به روش اسپاندز با اسپتروفتومتر ۲۰۱۰ DR مقدار فلوراید اندازه گیری شد. نتایج: نتایج نشان داد میزان فلوراید منابع آب آشامیدنی در روستاها و شهرهای استان قم با در نظر گرفتن متوسط سالیانه درجه حرارت هوا، در مقایسه با مقادیر استاندارد جهانی، پائین می باشد. با در نظر گرفتن میانگین غلظت فلوراید در منابع آب آشامیدنی در هستان های استان و شهر قم (۰/۳۷ میلی گرم در لیتر)، آب آشامیدنی به میزان ۰/۵۲ میلی گرم در لیتر تا تأمین حداقل استاندارد مطلوب، فلوراید نیاز دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه اخیر در استان قم نشان میدهد با در نظر گرفتن میانگین غلظت فلوراید در منابع آب آشامیدنی در هستان های استان و شهر قم (۰/۳۷ میلی گرم در لیتر) آب آشامیدنی به میزان ۰/۵۲ میلی گرم در لیتر تا تأمین حداقل استاندارد مطلوب، فلوراید نیاز دارد. این در حالی است که برای روستاهای دهستان فردو ۰/۸۵ میلی گرم در لیتر، روستاهای دهستان کهک ۰/۶۵ میلی گرم در لیتر، روستاهای دهستان جعفر آباد ۰/۶۴ میلی گرم در لیتر، روستاهای دهستان قنوات ۰/۴۸ میلی گرم در لیتر، روستاهای دهستان قمرود ۰/۵۸ میلی گرم در لیتر، روستاهای دهستان راهجرد شرقی ۰/۴ میلی گرم در لیتر، روستاهای دهستان قاهان ۰/۴ میلی گرم در لیتر، شهر قم ۰/۷۲ میلی گرم در لیتر تا رسیدن به حداقل استاندارد مطلوب، فلوراید نیاز دارند. در واقع این مقدار فلوئور بایستی به آب آشامیدنی این مناطق اضافه شود. با توجه به روشهای تأمین فلوراید، فلورایدزنی آب آشامیدنی می تواند به عنوان یک راهکار استفاده شود. این امر در روستاهای پرجمعیت و شهر قم می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد. در شهر قم که آب آشامیدنی از طریق شبکه سیستم دوگانه ای انجام می شود به مراتب آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود چرا که فقط آب آشامیدنی فلوئورزنی می شود. در صورتی که فلئورزنی به آب انجام نشود، مقدار کمبود فلوئور باید از طریق غذا یا روش ای دیگر جهت تأمین نیازهای بدن، جبران گردد. استفاده از غذاهای حاوی فلوراید در کودکان در سنین رشد بایستی بیشتر م ورد توجه قرار گیرد.