سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایرج کرد –
پیمان شهبازی –
علی احسان خویشوند –
روح الله علی آبادی –

چکیده:

افزایش سلامت دهان و دندان جامعه، هدف اصلی مراقبت های بهداشت دهان و دندان است. یکی از مهمترین مشکلات بهداشت دهان و دندان، پوسیدگی دندان می باشد که بویژه در کشورهای در حال توسعه از روند رو به رشدی برخوردار بوده است و هزینه های سنگینی را به اکثر مردم تحمیل نموده است. از اهداف WHO تا سال ۲۰۱۰ کاهش شاخص DMFT افراد ۱۲ ساله به کمتر از ۱ می باشد و توصیه می نمائید که شاخص یاد شده بطور دوره ای مورد بررسی قرار گیرد. بهمین دلیل هدف از این تحقیق تعیین میزان فلوراید آب شرب شهر نهاوند و شاخص DMFT در دانش آموزان (۱۵-۱۲) ساله در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ می باشد. مواد و روشها: در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی مقطعی است، جهت تعیین DMFT ابتدا به روش خوشه ای و دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب گردید و سپس معاینه افراد مورد مطالعه و تکمیل فرم مخصوص توسط دندانپزشک انجام گردید. تعداد ۲۹۵ نفر دانش آموز برای محاسبه DMF معاینه گردید. عمل نمونه برداری از چاه های تأمین کننده آب شرب، مخازن ذخیره و نقاطی از شبکه توزیع در طی فصل زمستان جهت تعیین میازن فلوراید آب انجام گردید. فلوراید آب با روش اسپادنز و توسط یک دستگاه اسپکتروفتومتر مدل u4000-DR تعیین گردید. یافته ها: میانگین غلظت فلوراید آب شرب شهر نهاوند ۰/۴۳ که بیشترین میزان فلوراید مربوط به شهر گیان ۰/۵۹ و کمترین آن مربوط شهر فیروزان ۰/۳۱۵ میلی گرم در لیتر می باشد. شاخص DMFT شهر نهاوند ۳/۳۴ بوده که از این بین بیشترین مقدار DMFT مربوط به دانش آموزان دختر با ۳/۵۷ و کمترین مربوط به پسران ۲/۲ بوده است.بحث و نتیجه: با توجه با طبقه بندی WHO در سطح دوم قرار دارد و با اهدفا این سازمان فاصله زیادی دارد. بهمین دلیل می بایست فلوئورمورد نیاز بدن را از طریق عمل فلوئورزنی آب که بهترین و ارزان ترین روش، افزودن فلوئور به نمک سفره، خوردن قرص های فلوئور دار و استفاده از مواد غذایی حاوی فلوئور و … تأمین نمود.