سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا شناور ماسوله –
مهدی سلطانی –
جلیل جلیل پور –
مهدی علیزاده –

چکیده:

در این تحقیق میزان فلور باکتریایی هوازی اسپرم ، تخم، لارو با کیسه زرده و لارو بدون کیسه زرده به همراه آب پرورشی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت . جهت بررسی فلور تخم در هر یک از مراحل زمانی دوره پرورش ( اول – وسط – آخردوره ) ، نمونه برداری بصورت تصادفی در سه تکرار با حداقل ۶۰ عدد تخم از هر انکوباتور ( مجموعاُ ۱۸۰ عدد تخم از سه انکوباتور ) صورت گرفت . نمو نه برداریها ۴۸ ساعت پس از لقاح انجام گردید . نمونه ها سه بار با سرم فیزیولوژی استریل %) ۰/۹) شستشو داده و سپس در نهایت در ۵ میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل محلول هموژن تهیه گردید . پس از تهیه رقت های لازم ، ۰/۱ میلی لیتر از رقتها بر روی محیط کشت تریپتیک سوی آگار TSA به روش کشت سطحی تلقیح انجام شد و پلیت ها در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳-۵ روز مورد ارزیابی قرار گرفت . کلنی ها شمارش شده و CFU به ازای تخم محاسبه گردید . همزمان آب پرورشی نیز از رقتهای مختلف به میزان ۰/۱ میلی لیتر
به شرح فوق کشت داده شد . کلنی ها شمارش شده و CFU به ازای هر میلی لیتر آب محاسبه گردید . در بررسی لاروها نیز در هر یک از مراحل زمانی دوره پرورش ( اول – وسط – آخردوره ) ، نمونه برداری بصورت تصادفی در سه تکرار با حداقل ۶۰ عدد لارو از هر ونیرو ( مجموعاُ ۱۸۰ عدد لارو از سه ونیرو ) صورت گرفت . نمونه برداریها در مرحله لاروی با کیسه زرده و ۵ روز پس از شروع تغذیه فعال انجام گردید . نمونه ها سه بار توسط سرم فیزیولوژی استریل %) ۰/۹) شستشو شده و سپس نمونه ها به مدت ۱۵ دقیقه در محلول % ۰/۰۱ پویدون یدین ( یک میلی لیتر بتادین در یک لیترآب مقطر ) قرار گرفتند . در ادامه مجددا سه بار توسط سرم فیزیولوژی استریل شستشو انجام داده و سپس در ۵ میلی لیتر از سرم فیزیولوژی محلول هموژن تهیه گردید . ۰/۱ میلی لیتر از رقتهای مختلف محلول هموژن بر روی محیط کشت تریپتیک سوی آگار TSA به روش کشت سطحی تلقیح انجام داده و پلیت ها در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳-۵ روز مورد ارزیابی قرار گرفت . کلنی ها شمارش شده و CFU به ازای لارو محاسبه گردید . همزمان آب پرورشی نیز از رقتهای مختلف به میزان ۰/۱ میلی لیتر به شرح فوق کشت داده شد، کلنی ها شمارش شده و CFU به ازای هر میلی لیتر آب محاسبه گردید . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که لگاریتم شمارش باکتریها بر اساس CFU در اسپرم ) ۴/۰۷-۴/۸۱) ، تخم (۵/۴۶-۵/۶۹) ، آب انکوباتور حاوی تخم (۴/۴۹-۴/۹۶) ، لارو با کیسه زرده (۱/۷۳-۳/۵۰) ،، آب پرورشی لارو با کیسه زرده (۴/۴۳-۶/۲۵) ،، لارو (۵/۲۰-۵/۹۲) ،و آب پرورشی لارو (۳/۴۷-۵/۵۷) بوده است . همچنین درصد لقاح (۳۶-۹۳) ، درصد هچ (۲۵ -۵۸) و درصد بقای لارو در ونیرو(۷۱ -۷۶)محاسبه گردید . نتایج ارتباط معنی داری آماری را بین فلور باکتریایی تخم و اسپرمr 0/ 99، p< 0/05)= ( نشان داده است ولی در سایر فاکتورهای مورد بررسی ارتباط معنی داری آماری مشاهده نگردید