سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

موسی زرگر – تهران – بیمارستان سینا – مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
علی خاجی – تهران – بیمارستان سینا – مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
محمدرضا سروش – تهران – بیمارستان سینا – مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
فرحناز فلاحتی – تهران – بیمارستان سینا – مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

چکیده:

بنابر گزارش کمیته صلیب سرخ جهانی تعدا د ۱۱۰ میلیون مین در سراسر جهان در زمین کاشته شده یا انبـار گردیـده است . تقریباً روزانه ۷۰ نفر براثر انفجار مین کشته یا مجروح می شوند و این رقم در سال به ۲۶۰۰۰ کشته یا مجروح مـی رسـد . مصدومینی که از انفجار مین جان سالم بدر می برند اغلب دارای ضایعات متعدد، شدید و ناتوان کننده می شوند که در بسیاری از اوقات منجر به قطع اندام می شوند . هدف از این مطالعه توصیف میزان و نوع قطع اندام براثر مین های زمینی و مهمات منفجر نشده بجا مانده از جنگ ایران و عراق در ۱۵ سال گذشته در استان ایلام می باشد . مواد و روشـها : اطلاعات مربو ط به قربانیان مین های زمینـی و گلولـه هـای جنگـی عمل نکرده پس از پایان جنگ ایران و عراق در استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت ).۱۳۶۷-۸۲) استان ایلام یکی از آلوده ترین استانهای غرب کشور به مین های زمینی می باشد . اطلاعات جمع آوری شده شامل : خصوصیات دموگرافیک، تاریخ و زمان حادثه، مراقبت پیش بیمارستانی، نوع آسیب و مکانیسم آن ( دسته بنـدی شـده براسـاس ) ICD-9 ، نمـره بنـدی شـدت آسـیب ) ) ISS و سرنوشت بیمار . نتایـج : در این مطالعه ( از ۲۱ مارس ۱۹۸۹ لغایت ۲۰ مارس (۲۰۰۴ ، جمعاً ۵۹۸ مصدوم ناشـی از انفجـار مـین هـای زمینـی و گلوله های جنگی ع مل نکرده از دوران جنگ در استان ایلام ثبت گردیده است . از مجموع مصدومین، ۲۱۸ نفـر %)۳۸/۵) دچـار قطع اندام گردیده اند . در تمامی گروههای سنی تعداد افراد مذکر بیشتر از مؤنث بـوده و نـسبت مـرد بـه زن برابـر ۱۴/۶ بـه ۱ می باشد . کودکان ( افراد = > 16 سال ) %۳۱/۳ از بیماران ما را تشکیل می دهند و %۷۶/۲ از بیماران دارای سن مساوی یا کمتر از ۳۰ سال بودند . در مجموع، ۲۴۳ مورد قطع اندام برای ۲۱۸ بیمار گزارش گردیده است ۱/۱) مورد برای هر نفر ). تعداد زیادی از مصدومین دچار قطع عضو در یک اندام شده اند %)۸۸/۵) ، در حالیکه ۲۵ نفر %)۱۱/۵) دچار قطع عضو در دو اندام گردیـده انـد . تعداد قابل توجه ای از بیماران دچار قطع اندام تحتـانی شـده انـد %)]۵۶) ۱۲۲[ و ۵ بیمـار %)۲/۳) در هـر دو انـدام فوقانــی و تحتانـی متحمل قطـع عضــو گـردیده اند در مقایسه با افراد بزرگســال، قطع اندام فوقانی در کودکان بـه صـورت مشخـ صــی .(۰,۰۰۱ > P ( بیشتر می باشــد نتیجه گیری : میزان بالای صدمات ناشی از مین، در بین کودکان و جوانان نیاز به برنامه های آموزشی دربرگیرنده خطرات ناشـی از مین های زمینی را برای کودکان و جوانان ضروری می نماید که بر رفتارهای پرخطری همچون بازی با مواد ( مشکوک ) ، چرای حیوانات در مناطق آلوده و عدم دستکاری اشیاء ناشناخته تأکید می نماید . جهت برنامه ریزی و اجرای برنامـههـای پیـشگیرانه و همچنین کمک به مصدومین مین های زمینی و گلوله های جنگی عمل نکرده باقی مانده از زمان جنگ، ایجاد سیستمی جهـت ثبت اطلاعات مربوط به این حوادث و مصدومین آن ضروری می باشد .