سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اسماعیلی –
علی خنجری –
جلیل طاهری –

چکیده:

گوشت قرمز یکی از منابع عمده و مهم پروتئین در تغذ یه انسانها می باشد که کنترل بهداشتی این ماده غذا یی از جمله اصول ضروری و تضمین کننده سلامت جامعه می باشد . همچنین آلودگی ها ی مختلف که باعث حذف کلی یا موضعی لاشه های کشتار ی می شوند می توانند موجب خسارات اقتصادی فراوان شوند . با توجه به اهمیت موضوع، دام ها ی کشتار شده کشتارگاه کردان در فاصله ماه های فروردین تا پایان آذر ماه ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفتند .
طی این مدت از مجموع ۱۷۹۹۳ راس دام کشتار شده، %)۷۲/۶)۱۳۰۷۱ گوسفند و ۴۹۹۲ راس %)۲۷/۴) گاو وگوسالهبوده است . از ۱۲۳۰۷۶۹ کیلوگرم گوشت سالم کشتاری، ۱۸۵۹۳۷ ک یلوگرم %)۱۵) مربوط به گوسفندان و ۱۰۴۴۸۳۲ کیلوگرم %)۸۵) مربوط به گاوان بوده است . از مجموع ۵۷۷۶ ک یلوگرم لاشه ضبطی، ۲۲۹ ک یلوگرم %)۳/۹) مربوط به گوسفند و ۵۵۴۷ ک یلوگرم %)۹۶/۱) را لاشه گاوها تشکیل داده بودند . از مجموع گوسفندها ی کشتاری، تعداد ۱۳ راس %)۰/۰۱) و از کل گاو وگوساله کشتار شده طی این مدت، ۳۲ راس %)۰/۶) به علتها یی از قبیل سل، زردی، سارکوسیست، کاشکسی و سیستس سرک ضبط کلی شده اند . همچنین ۱۰۷۵ کیلوگرم ضبط موضعی وجود داشت که همگی مربوط به لاشه های اصلاح شده گاو وگوساله بوده اند