سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید نفیسی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … – انجمن حمایت از مصدومین ناشی از مین ایران
مسعود ثقفی نیا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا … – انجمن حمایت از مصدومین ناشی از مین ایران

چکیده:

بنا بر آمارهای جهانی روزانه ۷۰ نفر بر اثر انفجار مین در سراسر دنیا کشته یا زخمی می شـوند . ایـن رقـم در سـال بـه ۲۶۰۰۰ نفر م ی رسد که ناشی از ۱۱۰ میلیون مین کاشته شده در جهان می باشد . ایران دارای ۱۲ الی ۱۶ میلیون مین در دهـة ۱۹۸۰ بوده و ۴۲ هزار کیلومتر مربع مناطق آلوده به مین دارد . یکی از استان های آلوده ایران ایلام بوده کـه آمـار مـرگ و میـر ناشی از مین بین سال های ۱۹۹۸ الی ۱۹۹۹ بیشتر از %۳۶/۴ بوده است .
مواد و روش ها : بررسی اطلاعات بدست آمده از قربانیان ناشی از مین و UXO در استان ایلام در منطقة مرزی مهران براسـاس استنادات موجود در اورژانس بیمارستان مهران و بیمارستان امام خمینی ایلام و همچنین پزشـکی قـانونی ایـلام جمـع آوری ودسته بندی ش د . اطلاعات بدست آمده شامل خصوصیات دموگرافیک، نوع تروما، شـدت جراحـت و محـل آسـیب، PSS و ISS
کشته شدگان می باشد . نتایج : در این مطالعه که از اول سال ۲۰۰۱ اول ۲۰۰۶ انجام شد، جمعاً ۲۸۲ مجروح تحـت بررسـی قـرار گرفتـه کـه %)۲۷)۷۶ نفردچار مرگ شدند، بیشتر افراد مرد %)۹۷/۴) و میانگین سنی SD(14/28), Mean = 34/37 بوده است . افراد زیر ۱۸ سال % ۲۶/۱ را شامل می شوند . نیمی از کشته شدگان زیر ۲۲ سال و %۷۵ زیر ۳۳ سال می باشند .
بیشترین تعداد کشته شدگان در سال ۲۰۰۳ به علت تردد غیر قانونی زوار بوده است . از مجموع کل قربانیان %۲۹ با ضایعات م غزی و ۱۷/۸ آسـیبهای در همـه بـدن و %۱۳/۳ بـدنبال خـونریزی در ضـایعات انـدام تحتانی فوت نموده اند .. %۹۲این افراد در بدو یافته شدن PSS =0 در شرایط خوب فیزیولوژیک یعنی %۳/۹ داشته و فوت کرده بودند و فقطSS > 6
بودند و %۹۶/۱ افراد PSS < 6 داشته اند . .زیر ۱۵ فقط در%۸/۷ قربانیان گزارش شده است . میانگینISS مجروحین ۴۷/۷۸ و میانه۴۳بوده استاز مجموع کل کشته شدگان فقط %۱۱/۸ وارد سیستم درمانی شده اند و بقیه قربانیان پس از فوت گـاهی بـس از چنـدین روز یافت شده اند .
نتیجه گیری : میزان مرگ و میر در گروه فعال جامعه یعنی مردان ز یر ۲۵ سال بسیار بالا می باشد که این نشانه از دسـت رفـتن
نیروی کار به علت معیشت و خطرپذیری زیاد این گروه می باشد که با برقراری آموزش های کافی و تأمین شغل و درآمد کافی و
اشتعال زایی می توان از بروز حوادث به شدت کاست . لازم است با برنامه ریزی دقیق و اجرای راه کارهای پیـشگیرانه از بـروز ایـن
اتفاقات ممانعت به عمل آورد .