سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاووس دیندارلو – دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- آموزشکده بهداشت
کاظم ندافی – دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- آموزشکده بهداشت
علیرضا مصداقی نیا – دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- آموزشکده بهداشت

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در طول خطوط شبکه های جمع آوری فاضلاب صورت گرفت. در این راستا خط اصلی تصفیه خانه فاضلاب صاحب قرانیه تهران به طول ۸۶۳ متر و با قطر ۳۰۰ میلیمتر به عنوان پاپلوت انتخاب و در ۱۰ نقطه از طول خط اصلی میزان اکسیژن محلول به روش یدو متری وینکلراز ابتدا تا انتهای شبکه از ۲/۷۳mg/l به ۱/۸mg/l کاهش یافت و نسبت h/D از ۴/۵ درصد تا ۲۹/۷ درصد بدست آمد که افزایش نسبت h/D با Do نسبت عکس داشت، BOD5 در ماههای مختلف سال اندازه گیری شد و احتمال وقوع ۵۰ درصد BOD5 که معادل میانگین BOD5 می باشد ۱۹۴ میلی گرم در لیتربدست آمده ضمن اینکه درجه حرارت متوسط فاضلاب ۲۰/۳ درجه سانتیگراد برآور شد که با میانگین سرعت ۲/۰۵ متر بر ثانیه میزان کاهش اکسیژن در خط اصلی شبکه ۸/۹۹ میلی گرم در لیتر در ساعت بدست آمد که می توان با استناد به مقادیر مصرف اکسیژن در خطوط شبکه های مختلف تمهیدات لازم را در جهت پیشگیری از شرایط بی هوازی و متعاقب آن تولید گاز سولفید هیدروژن و پدیده خوردگی بکار گرفت.