سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید نورائی پور – دفتر بهینه سازی مصرف معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

در این مقاله ابتدا اطلاعات خام مربوط به مصرف انرژی و ارزش تولیدات و هزینه سوخت از آخرین کتاب نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی در صن ایع کشور گرفته شده و سپس این اطلاعات پردازش شده است .
بر اساس این پردازش میزان مصرف انرژی به تفکیک الکتریکی و فسیلی، شدت انرژی به تفکیک الکتریکی و فسیلی، درصد هزینه انرژی به هزینه تولید و درصد هز ینه انرژی به ارزش افزوده برای کلیه صنایع محاسبه و بر این اس اس ج داول و نمودارهای مربوط به اولویت مصرف وشدت انرژی، اولویت در صد هزینه انرژی به هزینه تولید و ارزش افزوده بدست آمده و سپس تحلیل بر روی آن انجام گرفته است . همچنین اطلاعات مربوط به م صرف انرژی و شدت انرژی د ر صنا یع به تفکیک استان های کشور بدست آمده و اولویت های م صرف و شدت به تفکیک الکتریکی و فسیلی در آنها تهیه و تحلیل شده است . در این مقاله که به صورت یک برنامه کامپیوتری تهیه شده، تنها آخرین اطلاعات که مربوط به سال ١٣٧٨ است، آورده شده است . لازم به توض یح است ک ه اطلا عات مربوط به انرژی صنایع کشور برای سال های ١٣٧٣، ١٣٧٦، ١٣٧٧ نیز ق بلاً توسط همین برنامه بدست آمده، تحلیل شده و موجود می باشد .