سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی تدین – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی میزان نحمل به شوری در مرحله جوانه زدن در گیاه اسپرس آزمایشی بصورت فا کتوریل با دو فاکتور, اکوتیپ اسپرس در ١٢ نمونه و شوری در ٧ سطح (صفر ، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ ، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی مول محلول Nacl) در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . برای این منظور تعداد ٣٠ عدد بذر اسپرس از هر اکوتیپ را شمارش نموده و روی کاغذ صافی در پتری دیش قرار داده و پتری دیش ها را در داخل ژرمیناتور که بر روی ٢٥ درجه سانتیگراد تنظیم شده بود قرار داده و در طول حداکثر دوهفته تعداد بذور سیز شده را شمارش نموده . اطلاعات درصد قوه نامیه با استفاده از نرم افزار SAS مورد آنالیز قرار گرفته و از طریق آزمون دا نکن در سطح ١% مورد مقایسه آماری قرار گرفته است . بیشترین میزان تحمل به شوری در مرحله جوانه زدن در اکوتیپ های فریدن دربند ارومیه و ارومیه -‐ ٢ و کمترین آن در اکوتیپ های الیگودرز و سمیرم اسپرس بوده است . تاغلظت ١٥٠ میلی مولار نمک بذور اسپرس قابل سبز شدن بوده اند ولی با افزایش غلظت نمک در ٥٠ میلی مولار درصد قوه نامیه تا ١٨ % در غلظت ١٠٠ میلی مولار نمک تا ٣١ % و در آخرین غلظت قابل تحمل یعنی ١٥٠ میلی مولار درصد قوه نامیه تا میزان ٤٥ % نسبت به شاهد بدون نمک کاهش نشان داده است.