سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا منصوری – کارشناس ارشد بهداشت حرفهای شاغل در معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پ
مسعود ریسمانچیان – دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای ، عضو هیئت علمی علوم پزشکی اصفهان
عبدالرحمان بهرامی – دکترای بهداشت حرفه ای ، دانشیار و عضو هیئت علمی علوم پزشکی همدان

چکیده:

تولوئن از جمله حلال هایآروماتیک یکی از محصولات فرعی صنعت کک سازی می باشد. مواجهه با تولوئن موجب اختلال در سیستم اعصاب مرکزی و دیگر عوارض می شود. بررسی مواجهه با تولوئن از طریق پایش محیطی و اندازه گیری غلظت تولوئن هوای تنفسی صورت می گیرد. ۳۶ نفر ار کارگران کک سازی که در واحدهای باطری تعیین غلظت تولوئن د رهوای تنفسی ، نمونه برداری فردی توسط لوله های جاذب زغال فعال و پمپ نمونه برداری فردی انجام گرفت . جهت تجزیه نمونه های هوااز روش NIOSH1509 و دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکار ساز FIDو ستون مویین استفاده گردید. میانگین سن گروه در مواجهه با تولوئن ۶۱/۳۰ سال و میانگین سابقه کا آنها ۴۸/۷ سال بود. میانگین مقدار تولوئن هوای تنفسی در افراد مورد مطالعه ppm 34/14 و انحراف معیار ppm02/14 بر آورد گردید.غلظت تولوئن هوای تنفسی از میانگین ورنی- زمانی حد مجاز بطور معنی دار کمتر بود . همچنین آزمون مقایسه میانگین تولوئن هوای تنفسی با مقدار استاندارد ( ppm50 =TLV – TWA ) مشخص کرد که مقدار تولوئن هوای تنفسی کارگران واحد کک سازی به طور معنی دار کمتر از حد استاندارد بود ( ۰۰۸/۰ =p ) آزمون مقایسه میانگین غلظت تولوئن هوای تنفسی در واحدهای مختلف نشان داد که کارگران واحد بازیابی به طور معنی دار نسبت به واحدهای دیگر در تمای بیشتر به تولوئن قرار دارند . بررسی تولوئن هوای تنفسی در وظایف مختلف کک سازی مشخص کرد که بیشترین مواجهه با تولوئن در قسمت تخلیه کک از کوره ها و بعد در اپراتور واحد بازیابی بود.