سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسنعلی بختیار نصرآبادی – استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
پیمان یارمحمدزاده – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان
مرجان سیدفروتن – کارشناس روانشناسی
آرشا محمدی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

تحقیق حاضر حاصل تلاشی پژوهشی است که واحد منابع انسانی شرکت شیر گاز آذران انجام داده است، هدف تحقیق بررسی میزان نشاط، سلامت روان و رضایتمندی از خانواده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل شرکت شیر گاز آذران در سال ۸۷-۱۳۸۶ به تعداد ۱۵۰ نفر بودند که با استفاده از روش سرشماری مورد آزمون قرار گرفتند. «ابزار کار» مورد استفاده در این مطالعه را تستهای استاندارد فوردایس، تست سلامت روان MMPI-2 و تست رضایت از ازدواج (MSI) تشکیل میدهند که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آنها به ترتیب ۸۴/۰ ، ۰/۹۵ و ۰/۹۰ به دست آمده بود. مطالعه حاضر یک بررسی مداخلهای میباشد که از دو فاز تشکیل شده است. در فاز اول مطالعه، هدف اصلی بررسی وضعیت نشاط و شادی و عوامل موثر بر آن بوده که از طریق آزمونهای مذکور صورت گرفت، و در فاز دوم نکات کاربردی و راهبردهای عملیاتی بر اساس اجرای تستهای رضایتمندی خانواده و سلامت روان با شیوه کیفی مورد بررسی قرار گرفته و پس از استخراج نتایج، نکاتی کاربردی برای پیادهسازی در سازمان مذکور ارائه میشده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد، سطح شادی کارخانه در حالت مطلوب است، شادی واحدها و پرسنل در بخشهای گوناگون متفاوت بوده و پرسنلی که کار فنی دارند از میانگین بالاتری برخوردارند، که می توان با ارائه راهکارهایی درصد میزان شادی افراد سالم و رضامندی را به ۹۵ % افزایش داد. در مورد تست سلامت روان وضعیت پرسنل در حد رضایت بخش ارزیابی شده و در تمام سوالات میزان حالات بیمارگونه از ۵% تجاوز نمیکرد به جز چند موردی که از هنجار خارج بودند. نقاط پایینتر از هنجار عبارت از مقیاسهای خودبیمارانگاری Hs ، افسردگی D، انکار Hy، انحراف جامعه ستیزی Pd، شیدایی خفیف Ma و درونگرایی اجتماعی Si و نقاط بالای هنجار شامل انکار Hy و درونگرایی اجتماعیSi میباشدکه به جز پارامتر Si که دارای برافراشتگی بارزی است مشکلات بقیه نقاط با آموزش بر طرف میگردد ولی در نقطه Si نیاز به دارو درمانی احساس می شود. میزان رضایتمندی از ازدواج نسبتًا خوب است و در مورد روابط خانوادگی، نارضایتی از کودکان(فرزند پروری)، پذیرش نقش، مشکلات مالی و رضایت قراردادی(عدم رضایت حقیقی) پارامترهایی هستند که نیاز به آموزش های خاص در پرسنل و همسرانشان دیده میشود.