سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مونا زمانی پدرام – شرکت مشانیر بهسازی نوسازی انرژی (مبنا)
علی خواجه مبارکه – شرکت مشانیر بهسازی نوسازی انرژی (مبنا)

چکیده:

در قرن اخیر، غلظت گازهای گلخانه ای در جو زمین رو به افزایش گذاشته و ضخامت لایۀ ازن اطـراف زمـین بـه مرور زمان کاهش زیادی یافته است، این دو عامل باعث تغییرات آب و هوایی نامطلوبی شده اند و به همـین خـا طر تحقیق و مطالعه در مورد نحوۀ نشر و جذب این گازهای گلخانه ای موضوع جالبی برای محققـان مـی باشـد ] . [ ۱ در موارد بسیاری مانند صنایع تولید انرژی و کشاورزی، تصفیه فاضلاب و … تخمین مقـدار نشـر گـاز کـار سـاده ای نمی باشد ولی بطور قطع می توان گفت سهم صنایع گازی از نشر متان ۱۰ تا %۱۵ از کل نشر می باشد و بخش انتقال
صنعت گاز طبیعی با %۳۷ کل گاز اتلافی، بیشترین سهم را در کل بخش ها ( تولید، فراورش، انتقال و توزیع ) به خود اختصاص می دهد و هرگون ه پیشگیری از اتلاف گاز در ایستگاه تقویت فشار تأ ثیر چشـمگیری بـه ارمغـان خواهـد آورد ۲] ، ۳ ، [.۴
بدین منظور، اولین گام تحقیقی راجع به منابع نشر گاز طبیعی در مهمترین و مستعد ترین بخش صنعت گاز طبیعی صورت گرفت . در این تحقیق دو هدف عمده مورد بررسی جزئی قرار گرفته است : تعیین منابع و میزان گاز اتلافی ( کمی و کیفی ) در ایستگاه های تقویت فشار و مقایسه ایستگاهها از لحاظ تکنولوژی طراحی و قدمت و اثرات آن به روی میزان اتلاف گاز . سه ایستگاه تقویت فشار به عنوان مورد مطالعـاتی انتخـاب گردیدنـد . دو ایسـتگاه از لحـاظ تکنولوزی و قدمت نوین و ایستگاه دیگر قدیمی دارای قدمتی بیش از چهل سال است . در اولین هدف سعی شـده است منابع نش ر در کلیه فعالیت های این ایستگاه ها شناسایی و برآورد دقیقی به روی میزان نشـر بـه صـورت کمـی انجام گیرد . از طرفی دیگر ،منابع اتلاف گاز و مهمتر از آن، میزان اتلاف گاز از یک منبع یکسان بـه علـت اخـتلاف طراحی با یکدیگر متفاوت می باشند . در ضمن اثر قدمت نیز یکی از عوامل موثر در افزایش اتلاف به صورت نشت است و لذا در هدف دوم تحقیق مقایسه و تعیین اثرات چنین عواملی و تحلیل داده های اندازه گیری از منابع مختلف و قیاس آن با مقادیر گزارش شده در ایستگاه های تقویت فشار دنیا و نتایج آماری EPA ، مدنظر بوده است . پس از مطالعه و بررسی ایستگاهها شناسایی منابع اتلاف گاز، نرخگذاری نشر در هر بخش تعیین شده و با اجـرای انـدازه – گیریها و محاسبات لازم، میزان اتلاف گاز به صورت کمی محاسبه شد ه است . همچنین جهت نمایش هر چه بهتر نتایج، هزینۀ اتلاف گاز به صورت متوسط سالانه از مجموعۀ منابع بر اساس ارزش ریـالی، ارزش حرارتـی، ارزش معادل مصرف سرانه گاز برای قیاس بهتر استخراج شده است.