سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد حیدری مورچه خورتی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کرمان
آزاده مهدیپور – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کرمان

چکیده:

در این تحقیق سعی شده تا تاثیر ضخامت رسوب بر میزان نفوذپذیری خاک در شبکه گسترش آب باریک بم بررسی گردد. به این منظور یکی از شبکه های رسوب بیشترین گرفته شود انتخاب و در قسمتی از آن یک شبکه شطرنجی ۲۰ ضربدر ۴ متری ایجادگردید. میزان نفوذپذیری خاک در وسط هر شبکه با روش استوانه های مضاعف اندازه گیری شد. بر اساس اطلاعات بدست آمده و با کمک رشوهای آماری رگرسیون و آزمون دانکن مشخص گردید که با افزایش ضخامت رسوب، میزان نفوذپذیری خاک ابتدا خیلی سریع و سپس به مقدار ناچیز کاهش یافته بطوریکه هر مقدار رسوب که در شبکه قرار گیرد تاثیر چشمگیری در میزان نفوذپذیری خاک می گذارد. همچنین روابطی بین ضخامت رسوب و میزان نفوذپذیری خاک با استفاده از طریق رگرسیون خطی و غیر خطی بدست آمد، که به دلیل عدم تطابق آنها با اطلاعات موجود، استفاده ازهیچکدام از آنها توصیه نمی شود و علت آن را می توان منطبق شدنخاک با منطقه در اثر اختلاف بافت رسوب و خاک زیرین دانست.
با توجه به اهداف اجرائی طرح آبخوانداری آب باریک بم و عدم توانایی در استفاده از سدهای رسوبگیر به علت سطح وسیع آبگیری آن بهتر است با توجه به امکان توسعه طرح در بالا و پایین دست آن و میزان آورد سیلاب و پایداریخاکریزهای احداثی، ارتفاع دروازه های یک یا تعدادی از خاکریزهای اولیه شبکه را (از سمت آبگیری) تا حد ممکن افزایش داد و از آنها به عنوان رسوبگیرهای طرح استفاده نمود. این امر باعث می گردد که هم سطح قابل نفوذ بیشتری در اختیار قرار گیرد و هم سطح قابل کشت بیشتر و بهتری ایجاد گردد.