سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم محمودی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد چیذری – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
نفیسه خراط نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

خارج شدن از دوران صنعتی این نکته را تبیین می کند که آموزش نیز می باشد با فناوری و تحولات دوران جدید همگام شده و از این فناوری ها در جهت ارتقا خود بهره مند گردد از سویی باید توجه داشت که لزوم استفاده از فناوریهای نوین نیازمند کسب مهارتها و دانش جدیدی است از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات می باشد تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و به روشپیمایشی انجام شده است جامعه آماری این مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاههای دولتی استان تهران بوده است ضریب اعتبار ابزار تحقیق ۰/۸۶ بدست آمد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که پاسخگویان در زمینه درک مفاهیم تئوری آموزش الکترونیکی بیشترین میزان نیاز به آموزش را داشته اند.