سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا صادقی – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت زنجان
مهران محمدیان فضلی – اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت زنجان
اسماعیل شمس – استادیار مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

نیترات و نیتریت یون های مهمی در بحث کیفیت اب آشامیدنی می باشند. سازمان جهانی بهداشت بدلیل مخاطرات بهداشتی این یون ها مقادیر رهنمودی مبتنی بر بهداشت برای آنها ارایه نموده است . حضور این آنیون ها در آّ علاوه بر ایجاد بیماری متهموگلوبینمیا برای کودکان کمتر از ۶ ماه ، نشانه ای از آلودگی احتمالی آب به فاضلاب شهری ، زه آب کشاورزی یا شیرابه زباله می باشد . از این رو و بدلیل اهمیت بهداشت آب این تحقیق جهت بررسی غلظت نیتریت و نیترات در شبکه توزیع و منابع آشامیدنی شهر زنجان طی سال ۸۲ و مقایسه آن با استانداردهای رایج صورت گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی – مقطعی بود و طی آن از کلیه چاه های تامین کننده آب آشامیدنی شهری ، مخازن ذخیره و نقاط مختلف شبکه توزیع نمونه برداری و رد مجموع تعداد ۱۸۸ نمونه جهت اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت برداشت شد. کلیه روش های نمونه برداری و آزمایش مطابق توصیه های کتاب روشهای استاندارد برای آزمونهای آب و فاضلاب چاپ بیستم انجام شد. در این تحقیق ضمن نمونه برداری از کلیه چاه ها ، مجموعه شهر نیز به مناطق کوچکتر تقسیم و نقاط نمونه برداری در مناطق مختلف شهر تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به استانداردهای ملی ۱۵ درصد نمونه ها و با توجه به استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ۱۸ درصد نمونه ها دارای آلودگی نیترات بوده اند. همچنین غلظت نیترات در ۴ حلقه از چاه های آب شهری بیش از حد استاندارد بود. ضمنا غلظت نیتریت در کلیه نمونه ها کمتر از مقادیر استاندارد مربوطه بود. این تحقیق نشان داد که برخی از مصرف کنندگان آب آشامیدنی شهر زنجان از آب آشامیدنی با غلظت نیترات بیش از حداستاندارد استفاده می نمایند ، از این رو توصیه می شود مسئولین با روش های منطقی نسبت به کاهش غلظت نیترات اقدام نموده و یا چاه های آلوده را از مدار بهرهبرداری جهت آب آشامیدنی خارج نمایند.