سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر کریمی – فوق لیسانس مهنسی محیط زیست ، مرکز بهداشت سرپل ذهاب

چکیده:

نیترات به عنان آخرین مرحله اکسیداسیون نیتروژن دار محسوب می شود که عامل بیماری متهموگلوبین در نوزادان می باشد و احتمال تشکیل ترکیبات سرطانزای نیتروزآمین از آن به عنوان یکی از شاخص های شیمیایی آلودگی آب به پسمانده های جامد مورد توجه است با توجه به نقش فاضلاب در آلودگی منابع آب زیرزمینی و از جمله آلودگی این قبیل منابع آب به ترکیبات نیترات در بهار و تابستان سال ۸۳ از میان ۷۰ حلقه چاه آب آشامیدنی منطقه کرمانشاه تعداد ۴۴ واحد انتخاب و از آنها به منظور سنجش میزان نیترات نمونه برداری گردید . نتایج حاصل براساس آخرین چاپ کتاب روشهای استاندارد برای آزمونهای آب و فاضلاب و به روش اسپکتروفتومتر انجام گترفت که حاکی از آناست که میامگین غلظت نیترات در زمانهای فوق بترتیب ۲۰/۷ و ۲۵/۵ میلی گرم در لیتر بر حسب نیترات و دارای انحراف معیار ۱۷/۵ و ۱۱/۸ میلی گرم در لیتر از حداکثر ۸۴ تاحداقل ۴ میلی گرم در لیتر متغیر است. مقایسه داده های بدست آمده با یافته های سالهای قبل در تعیین مقدار نیترات در چاه های مورد بررسی نشان می دهد که ۱% از کل چاه های مورد بررسی دارای میانگین بالای ۲۵ میلی گرم در لیتر نیترات ( حد مجاز اروپا) می باشد محاسبات آماری به منظور تعیین ارتباط معنی داری بین فاصله محل تخلیه فاضلابها و عمق آب در چا ه های مورد بررسی با محتوای نیترات چاههای مورد بررسی نشان داد که ارتباط معنی داری بین مقادیر نیترات با عمق آب برقرار بوده و با افزایش عمق آب غلظت نیترات آنها کاهش می یابد ولی چنین ارتباطی در رابطه با فاصله محل تخلیه فاضلابها با محتوای نیترات چاهای مورد بررسی مشاهده نشد.