سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین صدری – گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدا
مسلم کریمپور – گروه بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

این مطالعه با هدف اندازه گیری میزان نیترات و نیتریت موجود در آب آشامیدنی شهر همدان در فصول مختلف و بررسی آن از نظر استاندارد انجام شد. پس از انجام مطالعه مقدماتی حجم نمونه لازم برای هر فصل ۵۸ و برای یک سال ۲۳۲ برآورد گردید. جهت بررسی آب از نظر میزان آلودگی آن به نیترات و نیتریت از استاندارد توصیه شده سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.نتایج نشان داد که میانگین یکساله نیترات و نیتریت آب آشامیدنی شهر همدان به ترتیب ۱۷/۷۲ و ۰/۰۳ میلی گرم در لیتر بوده که براساس استاندارد توصیه شده در حد مجاز می باشد. جهت مقایسه فصلی نیترات و نیتریت،آزمون آماری مقایسه میانگین ها انجام شد میانگین نیترات بدست آمده در فصل تابستان نسبت به سایر فصول بیشتر و اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(p<0.05). در پایان از یافته ها اینگونه نتیجه گیری شد که موضوع آلوده بودن آب آشامیدنی شهر همدان به نیترات و نیتریت فعلا منتفی است.