سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد امیدی –
محمدحسین احمدی خواه –
ساسان پورجعفری –

چکیده:

هیستامین موجود در ماهیان مورد مصرف در صنا یع کنسروسازی اغلب به علت شرا یط نا مناسب صید . حمل . نگهداری اندازه گیری میزان هیستامین در ماهیان تن مورد مصرف در صنا یع کنسروسازی با استفا ده از روش الایزا . چهل و نه ماهی تن مورد مصرف در صنا یع نمونه برداری شده در شرا یط ازما یشگاهی حمل و بعد از مراحل مختلف طی شده برای استخراج هیستامین با استفاده از کیت با استفاده از دستگاه الا یزا مورد ارزیابی قرار می گیرد از ۴۹ نمونه مورد بررسی صد در صد نمونه ها ی مورد مطالعه حاوی هیستامین بودند میزان هیستامین مورد مطالعه دارای محدوده ۰,۹۸ الی ۳۶,۱۳ پی پی ام م یباشد با م یانگین ۸,۶۲ که % ۱۲ نمونه ها حاوی هیستامینی بالاتر از حد مجاز بین المللی و پروسه تولید در کارخانجات بالاتر از میزان استاندارد یعنی ۵۰ پی پی ام می باشد بودند