سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عماد چنگیزی –
علیرضا نصیری –

چکیده:

تریپانوزوما اوانسی اولین گونه از جنس تریپانوزوم بود که بیماریزایی آن برای پستانداران مشخص گردید . این انگل در شتر بیماری سورا را ایجاد میکند . بیماری مذکور به صورت مزمن بوده و شتر مبتلا به تدریج ضعیف و لاغر میگردد . به همین علت بیماری بیشتر در شترهای که سن بالایی ر ا دارند، دیده میشود . جهت بررسی آلودگی شتران شهرستان گرمسار به تک یاخته تریپا نوزوما اوانسی به مدت یک ماه در کشتارگاه شتر از شترهای نر و ماده در سنین متفاوت بین ۴ تا ۱۵ سال نمونه گیری بعمل آورده شد . نمونه ها به صورت خون گیری از ورید وداج در گردن در حین کشتا ر و یا از ورید دمی از شتران منتقل شده جهت کشتار انجام میپذیرفت . نمونه های اخذ شده در کشتارگاه هر روز در لوله های درب دار استریل حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری و شماره گذاری می گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه در همان روز گسترش های لازم تهیه و به روش گیمسا رنگ آمیزی می شد وبا عدسی ۰۰ ا مورد مطالعه قرار میگرفت . در مجموع از ۱۱۰ نفر شتر نمونه خون اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و در ۲ نمونه خون آلودگی به تریپانوزوما اوانسی مشاهده گردید . سن دو شتر آلوده ۷ و ۱۱ سال بود و از گله شترهای بومی منطقه گرمسار بود . میزان شیو ع بیماری در منطقه در حدود %۱,۸ است . این مطالعه نشان دهنده وجود این تک یاخته در شهرستان گرمسار و تایید کننده آلودگی شتران اینمنطقه با تک یاخته تریپانوزومااوانسی میباشد