سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن مستاجران – کارشناس ارشد شرکت زیرکنیم ایران
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، مکانیزم و میزان خوردگی تنشی آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیم با استفاده از آزمون کشش با نرخ کرنش پایین مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور، نمونه هایی از جنس آلیاژ مذکور ساخته شد و عملیات حرارتی ۷۶ T بر روی آنها صورت پذیرفت . سپس نمونه ها در محیطهای خورنده مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده نشان داد که قرار گرفتن نمونه ها در محیطهای خورنده مختلف، تاثیر چندانی بر استحکام نهایی آلیاژ نداشته است اما ازدیاد طول نمونه ها را به طور چشمگیری کاهش داده است . با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که ترک خوردن القایی هیدروژنی مهمترین نقش را در ایجاد خوردگی تنشی در آلیاژ ۷۰۷۵ آلومینیم دارد